Wiadomości branżowe

Ukraina ? z O-12 popłynął szeroki strumień gazu

Już po raz kolejny Kulczyk Oil Ventures z sukcesem zakończył testowanie odwiertu na polu Olgowskoje. Z O-12 uzyskano przepływ gazu na poziomie prawie 230 tysięcy metrów sześciennych dziennie (8,1 MMcf/d). Spółka planuje rozpocząć produkcję jeszcze w tym roku, co oznacza dalsze, skokowe zwiększenie wydobycia na Ukrainie. KOV wyznaczył miejsca pod kolejne odwierty na podstawie badań 3D i pracuje nad planem prac wiertniczych.

Olgowskoje-12

Prace przy O-12 rozpoczęły się 3 sierpnia br. Na początku września br. odwiert osiągnął głębokość całkowitą2.700 metrów, został orurowany i przygotowany do potencjalnej produkcji. W trakcie testów produkcyjnych udało się osiągnąć dzienny przepływ na poziomie 229,3 tysięcy metrów sześciennych gazu (8,1 milionów stóp sześciennych dziennie „MMcf/d”) przy zastosowaniu10 mmzwężki. Efektem prac badawczych podczas wykonywania odwiertu, jest identyfikacja nowej warstwy gazu o grubości od 21 do39 m(gas pay) w ośmiu potencjalnych strefach. O-12 znajduje się na głównym obszarze wydobywczym pola Olgowskoje i został wytyczony na podstawie badań sejsmicznych 2D. Jest to czwarty odwiert wykonany na tym polu od czasu zakupu przez KOV aktywów KUB-Gasu na Ukrainie w czerwcu 2010 roku.

„Wyniki z odwiertu O-12 wraz z istotnym wzrostem produkcji gazu obserwowanym w okresie ostatnich 15 miesięcy potwierdzają potencjał naszych aktywów na Ukrainie. KUB-Gas udowadnia, że jest świetną inwestycją dla naszej Spółki i cieszymy się, że potencjał wzrostu rezerw i produkcji, zidentyfikowany przez KOV jeszcze przed transakcją zakupu KUB-Gasu w czerwcu 2010 r., staje się faktem”- mówi Tim Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny.

Program badań sejsmicznych

Ukończone w czerwcu 2011 r. badania sejsmiczne 3D z obszaru ok. 180 km² na polach Olgowskoje i Makiejewskoje, umożliwiły wyznaczenie miejsca pod nowe odwierty: M-21 i M-16 oraz wskazały na możliwość poszerzenia nowej strefy gazu odkrytej przy realizacji odwiertu M-19. Produkcja z tego odwiertu rozpoczęła się w lipcu 2011 r. na poziomie prawie 156 tys. metrów sześciennych dziennie (5,5 MMcf/d) osiągając poziom około136 metrów sześciennychdziennie (4,8 MMcf/d) we wrześniu 2011 r. Z kolei dzięki pozyskaniu nowych danych sejsmicznych 2D z koncesji Północne Makiejewskoje, możliwe było wyznaczenie miejsce pierwszego odwiertu na tym polu -  MN-1.

W planach KUB-Gasu jest dalsze zwiększanie wydobycia poprzez realizację intensywnego programu wierceń. Wieża wiertnicza z odwiertu O-12 zostanie przeniesiona do prac przy odwiercie O-18. Po wykonaniu tego odwiertu urządzenie zostanie wykorzystane do prac przy odwiertach: NM-1, M-21 i Krutogorowskoje-5, planowanych na przełomie roku i w pierwszym kwartale 2012 r.

KUB-Gas LLC („KUB-Gas”) posiada 100 proc. udziału w koncesjach Olgowskoje, Makiejewskoje i Północne Makiejewskoje, Krutogorowskoje oraz Wiergunskoje, zlokalizowanych w okolicy miasta Ługańsk na Ukrainie. KOV ma 70 proc. udziału w KUB-Gasie.

Aktywa Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie.

W Brunei KOV posiada udziały w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 2 220 km2 (550.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akrów) w południowym Brunei.

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.

Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie niemal 50 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.
 

 Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań spółki KUB-Gas oraz do jej koncesji na Ukrainie oraz do wskazanych odwiertów i badań sejsmicznych wykonywanych na obszarze tych koncesji, które nie stanowią, ani nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada

Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada

Tel: +1-403-264-8877

Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,

Box 37174, Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971-4-339-5212

Fax: +971-4-339-5174

Polska

Nowogrodzka 18/29

00-511 Warszawa, Polska

Tel: +48 (22) 414 21 00

Fax: +48 (22) 412 48 60

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy