makler Wiadomości branżowe

Ukraina ? KOV przyspiesza prace – nowa wiertnia na M-16

W związku z intensywnym planem wierceń w bieżącym roku Kulczyk Oil Ventures zakontraktowała należące do spółki Burova Kompaniya Ukrburservice nowe urządzenie wiertnicze. Nowoczesna wiertnia, która może wykonać odwiert na głębokość nawet 7 000 metrów, zostanie wykorzystana przy odwiercie Makiejewskoje-16. Rozpoczęcie prac planowane jest już w połowie sierpnia br.

Nowa wiertnia to drugie wyprodukowane w Kanadzie urządzenie od National Oilwell Varco pozostające w dyspozycji połączonych zespołów KOV i KUB-Gasu. Wiertnia o mocy 2 000 KM oraz udźwigu 450 mt może wykonywać bardzo głębokie odwierty, nawet do 7000 metrów pod ziemią. Urządzenie zostanie wykorzystane do wykonania odwiertu Makiejewskoje-16, przy którym prace mogą zacząć się już połowie sierpnia br. Głębokość docelowa tego odwiertu ma wynieść 3 850 metrów i będzie to najgłębszy spośród wykonanych dotąd przez KOV na Ukrainie.

„Uzupełnienie naszych zasobów sprzętowych o nowoczesną wiertnię to ważny krok dla zintensyfikowania prac na Ukrainie. Program wierceń na ten rok jest bardzo ambitny a oczekiwania dotyczące ukraińskich aktywów wysokie. Dodatkowo prace przy odwiercie M-16 zakładają dotarcie do położonych głęboko, nieeksploatowanych dotąd stref. Za decyzją o zakontraktowaniu współpracy z Burova Kompaniya Ukrburservice stoi więc szansa na zwiększenie rezerw oraz kolejny wzrost produkcji na Ukrainie – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Pierwsza z wiertni pozostająca w zasobach KOV jest obecnie przenoszona z koncesji Północne Makiejewskoje do odwiertu M-20 na polu Makiejewskoje, gdzie prace mają ruszyć w połowie lipca i osiągnąć planowaną głębokość 2 000 metrów. Prace przy Północne Makiejewskoje-1 zakończyły się w połowie czerwca. Odwiert osiągnął głębokość docelową 2 500 metrów, a wstępne testy wskazały na występowanie czterech potencjalnych stref gazu.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada udziały w dwóch umowach o podziale wpływów z wydobycia, uprawniające do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km² w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 1.505 km² w południowym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.
Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 44 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-lookingStatements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KOV oraz należących do niej obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów wykonanych na ich obszarze, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy