makler Wiadomości branżowe

Brunei ? pomyślne zakończenie programu badań sejsmicznych 3D

Kulczyk Oil Ventures zakończyła zbieranie nowych danych z obszaru koncesyjnego w Brunei. Projekt realizowało średnio 1000 robotników i pochłonął łącznie 2,5 mln roboczogodzin. Prace przeprowadzone w Bloku L pozwoliły na pozyskanie między innymi 191,8  km2 wartościowych danych sejsmicznych 3D. Dzięki nim, Spółka będzie mogła precyzyjnie określić cele dla planowych na terenie tej koncesji wierceń.

Blok L

Blok L to obszar o powierzchni 1 110 km2 obejmujący morskie i lądowe tereny Brunei. KOV wykonała dotąd na terenie tej koncesji dwa odwierty poszukiwawcze: Lempuyang-1 i Lukut-1. Testy pierwszego z odwiertów, chociaż wskazały na wypływ gazu, zostały przerwane z powodu usterki mechanicznej. W drugim z odwiertów także znaleziono potencjalne strefy gazonośne, jednak jak dotąd nie przeprowadzono testów.

„Program badań sejsmicznych na terenie Bloku L w Brunei był dużym wyzwaniem logistycznym dla KOV i naszych partnerów. Prace udało się przeprowadzić sprawnie, także dzięki wsparciu i współpracy agencji rządowych oraz lokalnych społeczności. Pozyskane nowe dane są dla nas niezwykle cenne. W planach mamy bowiem wykonanie dwóch nowych odwiertów na terenie tej koncesji. Dane te, które obecnie są przetwarzane i analizowane, pozwolą na wyznaczenie celów planowych wierceń” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Program badań sejsmicznych

Rozpoczęty pod koniec grudnia 2011 roku program obejmował pozyskanie 145,4 km2 danych sejsmicznych 3D z obszaru Jerudong w środkowej części Bloku L, dodatkowo pozyskano także 46,4 km2 danych sejsmicznych 3D w pasie rozciągającym się na północny-wschód od odwiertu Lukut-1. Zgodnie z planami Spółki przetwarzanie pozyskanych danych ma zakończyć się do końca lipca, zaś wstępna interpretacja powinna być gotowa na początku września br. Program badań sejsmicznych na terenie obszaru koncesyjnego w Brunei był prowadzony przez AED Southeast Asia Limited, spółkę zależną KOV. Prace objęły łącznie 2,5 mln roboczogodzin, a uczestniczyło w nich średnio około tysiąca pracowników.

Po sfinalizowaniu transakcji nabycia 100 proc. udziałów spółki AED SEA w grudniu 2011 r., KOV posiada 90 proc. udział w Umowie o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L, na który składają się udziały spółek zależnych KOV (pośrednio, w 100 proc.): Kulczyk Oil Brunei Limited, która posiada 40 proc. udziałów i AED SEA, mającej 50 proc. udziałów. Pozostałe 10 proc. udziałów jest własnością niepowiązanej z KOV prywatnej firmy z Brunei, współpracującej ze Spółką na warunkach rynkowych.

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada udziały w dwóch umowach o podziale wpływów z wydobycia, uprawniające do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km² w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 1.505 km² w południowym Brunei.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.

Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 44 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-lookingStatements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KOV oraz jej określonych spółek zależnych (100% udziałów) działających w Bloku L i Bloku M w Brunei, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

 

Similar Posts