makler Wiadomości branżowe

S?aba produkcja. Winne górnictwo i infrastruktura. B?d? ni?sze stopy

Produkcja przemys?owa w czerwcu wzros?a o 1,2 proc. w uj?ciu rocznym. Tak s?aby wynik to efekt spowolnienia w gospodarce globalnej oraz s?abn?cego popytu wewn?trznego. Wyra?ny, ponad 5-proc. spadek produkcji budowlano monta?owej pokazuje pocz?tek ko?ca inwestycji w infrastruktur?.

Bior?c pod uwag? nisk? baz? statystyczn? z ubieg?ego roku odczyt nale?y okre?li? jednoznacznie jako bardzo s?aby. - Coraz istotniejszy wk?ad w spowolnienie polskiej gospodarki zaczyna wnosi? eksport, w tym produkcja mebli i samochodów. Nienajlepiej wygl?da tak?e sytuacja w bran?ach zwi?zanych z infrastruktur? – wylicza Ernest Pytlarczyk, g?ówny ekonomista BRE Banku.

- S?aba konsumpcja i inwestycje w kolejnych miesi?cach nadal b?d? hamowa? wzrost produkcji przemys?owej. Co gorsze w najbli?szym czasie sytuacja w eksporcie równie? nie b?dzie wygl?da? du?o lepiej – mówi Marcin Mazurek, analityk BRE Banku. Jego zdaniem w po??czeniu z efektem bazy, b?dziemy mieli do czynienia z wysokimi spadkami dynamiki produkcji, a pierwszy z nich nast?pi ju? w lipcu.

Z kolei spadek produkcji budowlano-monta?owej jest znacznie gorszy od pesymistycznych oczekiwa? – To najgorszy wynik od do?ka z pierwszej po?owy 2010 roku – podkre?la Mazurek. -  Naszym zdaniem wskazuje to na silny efekt wygasania projektów inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym.  Wpisuje si? to w scenariusz negatywnego wp?ywu inwestycji publicznych na PKB w nadchodz?cych kwarta?ach – prognozuje.

Zdaniem ekonomistów BRE Banku Rada Polityki Pieni??nej nie pozostanie g?ucha na tego typu sygna?y z gospodarki. - W po??czeniu ze spadaj?c? inflacj? oraz nieuchronnym zacie?nieniem fiskalnym otwiera to przestrze? do obni?ek stóp procentowych na jesieni – mówi Pytlarczyk. - Pierwsza obni?ka mo?e by? wy?sza ni? tylko 25 punktów bazowych i b?dzie pocz?tkiem cyklu poluzowania monetarnego, który obni?y stopy o co najmniej 1 procent – przewiduje.

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy