makler Wiadomości branżowe

Przychody KOV już przekroczyły 81 mln USD

Kulczyk Oil Ventures notuje kolejny kwartał wzrostów, dzięki intensywnym pracom prowadzonym na Ukrainie. To już dziesiąty z rzędu kwartał wzrostu przychodów, które od momentu przejęcia ukraińskiego KUB-Gasu, w czerwcu 2010 roku, przekroczyły poziom 81 mln USD (netto dla KOV). Spółka może się też pochwalić rekordowo wysokimi przepływami gotówkowymi, które w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku wzrosły aż 14-krotnie. Po raz pierwszy w historii Kulczyk Oil Ventures cash-flow wypracowany na Ukrainie jest w stanie pokryć wszystkie pozostałe koszty działalności Spółki.

Podsumowanie

×           Kolejny kwartał wzrostu

- III kwartał był 10 z rzędu kwartałem wzrostu przychodów;

- 2,5 krotnie wzrosły przychody brutto za trzy kwartały (72,3 mln USD 2012  vs. 20,9 mln USD w 2011);

- prawie 40 proc. wzrost zysku operacyjnego (netback) 8,13 USD po trzech kwartałach 2012 vs. 5,82 USD po trzech kwartałach 2011 za tysiąc stóp sześc. gazu;

×           Rekordowe przepływy

- ponad 14- krotny wzrost wartości przepływów pieniężnych (23,8 mln USD po trzech kwartałach 2012 r. vs 1,6 mln USD po trzech kwartałach 2011 r.);

- po raz pierwszy cash-flow generowany na Ukrainie jest w stanie pokryć wszystkie pozostałe koszty działalności Spółki;

×           Nowe technologie i rozwój produkcji

- nowe urządzenie do wydobycia z podwójnego horyzontu ? po raz pierwszy na Ukrainie;

- po raz pierwszy w historii KUB-Gasu dwie wiertnice pracujące jednocześnie nad dwoma odwiertami;

- widoczne efekty intensywnego programu prac:  pięć odwiertów wykonanych lub rozpoczętych; pięć kolejnych podłączonych do produkcji;

- rekordowa produkcja odnotowana w listopadzie;

×           Jednorazowa korekta wartości aktywów KOV

- Spółka prowadzi rozmowy dotyczące koncesji w Bloku M w Brunei, ale jednocześnie zachowuje konserwatywne podejście i dokonuje pełnego odpisu wartości tego bloku (85,1 mln USD).

Tim Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny KOV powiedział:

?Dzięki trwającemu programowi wierceń nadal, robimy ogromne postępy na Ukrainie. Zawsze musi minąć trochę czasu pomiędzy wierceniem, zakładaniem rur okładzinowych, a potem testowaniem, zakończeniem prac nad odwiertem i w końcu rozpoczęciem produkcji. Jednak gdy w końcu wykonane odwierty są podłączane, nasza produkcja systematycznie wzrasta, a biorąc pod uwagę, że ceny surowców utrzymują stały poziom, znacząco wzrastają także nasze przychody. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku pięć odwiertów zostało wykonanych lub rozpoczętych. W tym czasie podłączyliśmy do produkcji  pięć innych odwiertów, cztery na polu Olgowskoje i jeden na polu Makiejewskoje. W wyniku tego przychody ze sprzedaży węglowodorów w czasie dziewięciu miesięcy  wzrosły o 245 proc. w porównaniu do poprzedniego okresu.

Warto zaznaczyć, że na naszych koncesjach na Ukrainie równocześnie pracowały dwie wiertnice. Ta, która jest naszą własnością właśnie ukończyła prace nad odwiertem K-7 i będzie przenoszona na obszar odwiertu NM-2, natomiast urządzenie zakontraktowane przez KUB-Gas u zewnętrznego dostawcy wykonuje obecnie odwiert M-16, którego planowana głębokość całkowita wynosi 4.300 m. M-16 będzie najgłębszym odwiertem wykonywanym na kiedykolwiek Ukrainie i zbada skały, w jakich jeszcze nie wierciliśmy, chociaż wiemy, że z podobnej sekcji stratygraficznej trwa już produkcja w innych częściach Ukrainy.

Spodziewamy się, że dzięki zaplanowanemu na nadchodzący okres wzmożonemu programowi wierceń i pogłębiania, będziemy kontynuować naszą produkcyjną wędrówkę do góry. Przed końcem roku nasze urządzenie typu ?snubbing unit?, które w tym roku zostało sprowadzone z Kanady, będzie wykorzystywane do wykonania kilku operacji wydobycia z podwójnego horyzontu. Zastosowanie tej technologii pozwala na uzyskanie jednoczesnej produkcji z oddzielnych stref w tym samym odwiercie, a nasze urządzenie umożliwia przeprowadzenie takiej operacji bez konieczności uszkadzania strefy, z której aktualnie trwa wydobycie. To wyjątkowa operacja, debiut dla KOV i zgodnie z naszą wiedzą, możliwe, że także pierwsze zastosowanie na Ukrainie. Dotychczasowe postępy i sukcesy zawdzięczamy naszym zespołom na Ukrainie i w Calgary, które potrafią doskonale ze sobą współpracować.?

Produkcja

Cała produkcja KOV realizowana jest na Ukrainie. Zarówno w ciągu dziewięciu miesięcy 2012 r., jak i w ciągu III kw. 2012 r. produkcja znacząco wzrosła w stosunku do tych samych okresów roku 2011.

Produkcja gazu i kondensatu, netto dla 70 proc. udziału KOV wzrosła do 2.561 boe/d (15,4 MMcfe/d), co oznacza wzrost o 107 proc. rok do roku. Produkcja gazu, netto dla KOV, w ciągu dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2012 r., wynosiła średnio ponad 14,5 MMcf/d w porównaniu do średnio 7,1 MMcf/d za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2011 r., co oznacza wzrost rok do roku o 105 proc.

Produkcja wzrastała relatywnie stabilnie w ciągu roku. Na 30 września 2012 r. Spółka odnotowała dziesiąty, licząc od II kw. 2010 r., kolejny kwartał wzrostu przychodów ze sprzedaży Ta tendencja utrzymuje się również w IV kw. 2012 r., kiedy to 7 listopada 2012 r. produkcja osiągnęła rekordowy pułap 25,8 MMcf/d (18 netto dla KOV). Dalsze zagospodarowanie strefy R8 poprzez odwierty M-21 oraz M-20, przyłączenie odwiertów O-6 i O-8 po ich uprzednim szczelinowaniu w IV kw. 2011 r., oraz przyłączenie odwiertów O-12 w styczniu i O-18 w marcu 2012 r., wszystko to złożyło się na wzrost produkcji w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 r. Trzy odwierty na obszarze strefy R8 (M-19, M-21 i M-20) produkują obecnie 12,9 MMcf/d brutto (9,1 MMcf/d netto dla KOV), zaś odwiert O-12 produkuje 4,6 MMcf/d (3,2 MMcf/d netto dla KOV).

Wyniki finansowe

Przychody z tytułu sprzedaży węglowodorów wzrosły o 245 proc. za okres dziewięciu miesięcy 2012 r. w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Od momentu nabycia spółki KUB-Gas w czerwcu 2010 r., KUB-Gas wygenerował 116,4 mln USD przychodów z produkcji brutto, z czego na 70 proc. udziału KOV przypada 81,5 mln USD.

Cena uzyskiwana za gaz w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 r. wyniosła średnio 11,74 USD za Mcf, o 11 proc. więcej wobec 10,53 USD za Mcf otrzymywanych w tym samym okresie roku poprzedniego. Cena kondensatu w okresie dziewięciu miesięcy br. wynosiła 99,18 USD za baryłkę, wzrastając w stosunku do 94,92 USD za baryłkę uzyskiwanych w porównywalnym okresie 2011 r.

Zwiększenie sprzedaży gazu i wzrost jego ceny przyczyniły się do wzrostu zysku operacyjnego z wydobycia (netback) do 8,13 USD za Mcf za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2012  r. w porównaniu do 6,39 USD w roku obrotowym 2011 i 5,82 USD w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. (Netback jest liczony jako cena sprzedaży brutto, pomniejszona o opłaty licencyjne (royalities) i koszty operacyjne.).

W połowie lipca 2012 r. Spółka dokonała oceny sytuacji w Syrii i złożyła formalne oświadczenie o fakcie wystąpienia Siły Wyższej, zgodnie z warunkami Umowy o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku 9 w Syrii. Spółka uznała także, przed zakończeniem audytu sprawozdania za 2011 r., że ze względu na eskalację kryzysu w tym kraju i surowych sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanadę, Unię Europejską oraz Ligę Państw Arabskich, wystąpiły przesłanki utraty wartości. W związku z tym w sprawozdaniu rocznym za 2011,  dokonano pełnego odpisu wartości aktywów poszukiwawczych w Syrii.

W sierpniu 2012 r. PetroleumBRUNEI formalnie poinformowała operatora joint venture dla Bloku M w Brunei o odmowie przedłużenia terminu realizacji Etapu II Prac Poszukiwawczych, określonych w umowie o Podziale Wpływów z Wydobycia dla Bloku M, na skutek czego  umowa ta wygasła 27 sierpnia 2012 r. Osobnym powiadomieniem Petroleum Brunei poinformowała partnerów w projekcie joint venture o swoim żądaniu, zgodnie z Umową o Podziale Wpływów z Wydobycia, zapłaty za pozostałe, nieukończone prace, w których udział KOV wynosiłby 6 mln USD. Stoi to w wyraźnej opozycji do podejścia zaprezentowanego w przypadku Bloku L, w którym KOV jest operatorem i, w relacjach z PetroleumBRUNEI, reprezentuje partnerów w projekcie joint venture i gdzie, w podobnych okolicznościach, przedłużenie zostało przyznane. Podczas, gdy KOV nadal pracuje nad wypracowaniem rozwiązania umożliwiającego Spółce kontynuowanie prac poszukiwawczych na dawnym terenie Bloku M, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (?MSSF?) wymagają, aby wartość księgowa tej koncesji została w całości odpisana w sprawozdaniu finansowym za III kw. Warto także zauważyć, że działania operacyjne Spółki w Bloku L prowadzone są zgodnie z planem, a wygaśnięcie obowiązywania Umowy o Podziale Wpływów z Wydobycia w Bloku M, nie wpływa na ich przebieg.

W uzupełnieniu do analizy i oceny możliwych alternatywnych rozwiązań pozwalających na kontynuowanie programu poszukiwań na terenie dawnego Bloku M, KOV rozważa także inne opcje, w tym kroki prawne podejmowane wobec byłej spółki macierzystej operatora Bloku M na podstawie gwarancji spółki macierzystej , które mogłyby umożliwić zwrot kosztów poniesionych w Bloku M.

Operacyjne

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2012 r. Spółka poniosła nakłady w kwocie 36,8 mln USD na poszukiwanie i ocenę zasobów, a także na rzeczowe aktywa trwałe, instalacje i sprzęt, w tym koszty dotyczące następujących projektów:

  • Ukraina: wykonanie odwiertówM-21, NM-1, M-20, M-16 oraz K-7, pogłębianie i modernizacja różnych odwiertów na polach Olgowskoje i Makiejewskoje, wykonanie rurociągów niezbędnych do uruchomienia odwiertów M-21 i M-20, przygotowanie urządzeń do przetwarzania gazu i przyłączanie odwiertów O-18, O-6 i O-18;zakończenie programu badań sejsmicznych 3D na obszarze koncesji Północne Makiejewskoje
  • Blok L w Brunei: uzyskanie wydłużenia terminu realizacji II Etapu Okresu Poszukiwawczego -Spółka mogła ukończyć zbieranie i przetwarzanie 191,8 km2danych sejsmicznych 3D, 16,2 km 2 danych sejsmicznych 3D swath oraz 14 km danych sejsmicznych 2D. Interpretacja nowych danych trwa, zostały wystosowane zaproszenia do składania ofert dotyczących wszystkich istotnych umów, wymaganych do realizacji programu dwóch odwiertów;
  • Blok M w Brunei: partnerom w projekcie joint venture nie przyznano przedłużenia terminu realizacji Etapu II Okresu Poszukiwawczego i w rezultacie Spółka musiała dokonać odpisu wartości swojej inwestycji w Bloku M.

W Bloku L przejęcie w grudniu 2011 r. udziałów spółki AED Southeast Asia Limited pozwoliło KOV zwiększyć swój stan posiadania do 90 proc. i zostać operatorem. Dodatkowo, Spółka uzyskała przedłużenie o 12 miesięcy okresu realizacji Etapu II Okresu Poszukiwawczego, do sierpnia 2013 r., dzięki czemu zyskała czas na wykonanie dwóch pozostałych obowiązkowych odwiertów. W czerwcu Spółka poinformowała o zakończeniu prac w terenie nad pozyskaniem191,8 km 2 danych sejsmicznych 3D, 16,2 km 2 danych sejsmicznych pasa 3D  oraz 14 km danych sejsmicznych 2D w Bloku L. Od czasu, gdy rozpoczęto interpretację danych sejsmicznych, wiele obiektów poszukiwawczych zostało już zidentyfikowanych. Zostały już wystosowane zaproszenia do składania ofert w  przetargach dotyczących wszystkich istotnych umów, wymaganych dla realizacji programu dwóch odwiertów. Przetarg na urządzenie wiertnicze ma się zakończyć pod koniec listopada lub na początku grudnia 2012 r. Prace nad pierwszym odwiertem powinny rozpocząć się w marcu 2013 r.

Perspektywy na przyszłość

Przed końcem 2012 r. Spółka zamierza wykonać następujące prace:

  • Wiercenie, wykonanie rejestrów otworowych i orurowanie odwiertu M-16;
  • Dodatkowe prace nad odwiertem K-7
  • Operację wydobycia z podwójnego horyzontu w odwiercie O-18;
  • Szczelinowanie i wydobycie z podwójnego horyzontu w odwiercieM-21;
  • Podłączenie nowych stref w odwiertach M-21 i O-18, do których dostęp będzie uzyskany dzięki operacji wydobycia z podwójnego horyzontu;
  • Rozstrzygnąć wszystkie istotne przetargi niezbędne, aby przystąpić do wykonania dwóch odwiertów w Bloku L w Brunei w 2013 r.

KOV publikuje wyniki operacyjne i finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2012 r. ? w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR (www.sedar.com), a w Polsce za pomocą systemu ESPI (www.gpwinfostrefa.pl), oraz publikuje je na swojej stronie internetowej www.kulczykoil.com.

Ostrzeżenie dotyczące stwierdzeń:

Informacja o produkcji jest z reguły podawana w jednostkach takich jak baryłki ekwiwalentu ropy naftowej (?boe? lub ?BOE?) lub też w jednostkach ekwiwalentu gazu (?Mcfe?). Jednakże określenia BOE lub Mcfe mogą być mylące, w szczególności gdy używane są w oderwaniu od kontekstu. Współczynnik konwersji na boe, gdzie 6 Mcf = 1 baryłka, lub na Mcfe, gdzie 1 baryłka = 6 Mcf, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych z pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-lookingStatements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas oraz należących do niej pięciu obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy