Wiadomości branżowe

Wyniki Banku BGŻ po trzech kwartałach 2014 r.

Wzrost zysku o 32% do 177,3 mln zł Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku BGŻ po trzech kwartałach 2014 r. wyniósł 177,3 mln zł, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do porównywalnego okresu 2013 roku. Poprawa wyniku była efektem znacząco lepszych rezultatów z podstawowej działalności operacyjnej Banku tj.: wyniku z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji. - Bank BGŻ w kolejnym kwartale odnotował

Wzrost zysku o 32% do 177,3 mln zł

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku BGŻ po trzech kwartałach 2014 r. wyniósł 177,3 mln zł, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do porównywalnego okresu 2013 roku. Poprawa wyniku była efektem znacząco lepszych rezultatów z podstawowej działalności operacyjnej Banku tj.: wyniku z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji.

– Bank BGŻ w kolejnym kwartale odnotował wzrost powtarzalnych dochodów z podstawowej działalności. Bardzo mnie cieszy, że osiągamy dobre rezultaty  rozwijając nasz biznes zarówno w obszarze kredytów, jak i depozytów. Nasza strategia rozwoju przynosi oczekiwane efekty ? powiedział Józef Wancer, prezes Zarządu Banku BGŻ. Dodał, że minione miesiące były bardzo intensywne dla Banku BGŻ także pod względem wydarzeń korporacyjnych.
Pod koniec sierpnia 2014 roku Grupa BNP Paribas ogłosiła wezwanie na nabycie akcji stanowiących 100% kapitału Banku BGŻ. Na początku września Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na objecie pakietu kontrolnego przez Grupę BNP Paribas. W wyniku wezwania zakończonego w październiku Grupa BNP Paribas objęła 88,98% kapitału zakładowego Banku BGŻ. W rękach Rabobanku pozostają akcje stanowiące ok. 10% kapitału. ? Mamy nowego inwestora strategicznego ? Grupę BNP Paribas. Teraz intensywnie przygotowujemy się do fuzji prawnej Banku BGŻ z BNP Paribas Bankiem Polska, zgodnie z planem połączenia uzgodnionym i podpisanym 10 października 2014 roku. Spodziewamy się, że fuzja prawna nastąpi w pierwszym półroczu 2015 roku ? powiedział Józef Wancer.

Poprawa wyniku z odsetek, opłat i prowizji
Za trzy kwartały br. skonsolidowany wynik odsetkowy netto Banku BGŻ wyniósł 842,9 mln zł i był o 15,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, do czego w głównej mierze przyczyniło się tempo wzrostu wolumenów biznesowych.
Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 234,2 mln zł, co oznacza wzrost o 14,6% w porównaniu z rezultatem osiągniętym w ciągu trzech kwartałów 2013 r. Na poprawę wyników wpłynęły zarówno wyższe wolumeny kredytowe i depozytowe, jak i większa aktywność na rachunkach klientów oraz przyrost liczby klientów. Dodatkowo bank odnotował wzrost przychodów prowizyjnych na działalności brokerskiej oraz sprzedaży produktów  ubezpieczeniowych.

Koszty pod kontrolą
Ogólne koszty administracyjne za trzy kwartały 2014 r. wzrosły o 2,4%, w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Wzrost kosztów był wynikiem wydatków ponoszonych w związku z projektem integracji z BNP Paribas Bankiem Polska oraz wzrostem opłat ponoszonych na rzecz BFG.
Po dziewięciu miesiącach 2014 roku wskaźnik kosztów do dochodów (CI) wyniósł 66,5%.

Poziom odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw za  trzy kwartały 2014 r. wzrósł o 4,2% (r/r), przy jednoczesnej poprawie wskaźnika udziału w portfelu kredytowym należności z utratą wartości do poziomu 7,4% z poziomu 7,9% rok wcześniej.

Dynamiczny wzrost kredytów
Wartość bilansowa portfela kredytowego brutto na 30 września 2014 r. wyniosła 31,2 mld zł, co oznacza wzrost o 13,4% r/r.
W segmencie detalicznym wzrost portfela kredytowego wynikał głównie ze wzrostu kredytów gotówkowych ? o 36,5% w ujęciu rocznym. W segmencie klientów instytucjonalnych największą dynamikę wzrostu odnotowały kredyty udzielone rolnikom (wzrost o 20,6% r/r). Ponadto na zwiększenie zaangażowania wpłynął także efekt przejęcia portfela kredytów Rabobank Polska.

Sektor rolno-spożywczy
Bank kontynuował umacnianie pozycji w sektorze rolno-spożywczym. Portfel kredytowy klientów tego sektora wzrósł o 17% r/r do poziomu 14,0 mld zł, co dało Bankowi 29,0% udział w tym segmencie rynku. W segmencie depozytów dla klientów agro udział rynkowy Banku BGŻ wynosi 13,2%.

Płynność i kapitał na bezpiecznym poziomie
Pozycja płynnościowa Banku pozostaje na bezpiecznym poziomie.

Łączne depozyty klientów na dzień bilansowy wyniosły 31,3 mld zł. Wolumen depozytów klientowskich wzrósł o 3,2 mld zł tj. o 12,6% (r/r).

Współczynnik wypłacalności wyniósł na koniec września 2014 r. 13,70%, plus 40 pkt bazowych wobec  2013 roku. Fundusze własne Banku na 30 września 2014 r. osiągnęły poziom  3,92 mld zł, co oznacza wzrost o 375,6 mln zł w stosunku do wartości na koniec roku 2013. Wzrost wartości funduszy własnych Banku był wynikiem ujęcia kapitału powstałego z połączenia z Rabobank Polska oraz zaliczenia całości wyniku netto za rok 2013 na poczet kapitału zapasowego Banku. 

Przybywa klientów
Bank systematycznie zwiększał bazę klientów. Na koniec września 2014 r. łączna liczba klientów wynosiła 1,2 mln i była o 6,4% wyższa r/r. Wzrost osiągnięto głównie w segmencie rolno-spożywczym (+12%) oraz detalicznym (+6,1%), łącznie z BGŻOptima.

Na koniec września sieć Banku liczyła 390 oddziałów.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bank BGŻ. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy