Wiadomości branżowe

Kulczyk Oil Ventures otrzymała warunkową zgodę na dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto

Kulczyk Oil Ventures Inc. (“KOV”, “Spółka”) informuje, że otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Toronto (“Toronto Stock Exchange”, TSX”)  warunkową zgodę na dopuszczenie akcji zwykłych Spółki do obrotu na TSX. Dopuszczenie do obrotu wymaga spełnienia przez KOV wszystkich warunków określonych przez TSX,

Kulczyk Oil Ventures Inc. (?KOV?, ?Spółka?) informuje, że otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Toronto (?Toronto Stock Exchange?, TSX?)  warunkową zgodę na dopuszczenie akcji zwykłych Spółki do obrotu na TSX. Dopuszczenie do obrotu wymaga spełnienia przez KOV wszystkich warunków określonych przez TSX, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wydawaniu warunkowych zgód, w tym spełnienia wymogów TSX dotyczących pierwszego notowania oraz zakończenia procesu przejęcia przez Spółkę wszystkich wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji spółki Winstar Resources Ltd. (?Winstar?) zgodnie z ustawowym planem transakcji ogłoszonym 25 kwietnia 2013 r. (?Przejęcie?).

Kierownictwo Spółki z zadowoleniem przyjęło fakt spełnienia tego istotnego warunku niezbędnego do sfinalizowania Przejęcia i podejmuje aktywne działania w kierunku spełnienia warunków warunkowej zgody TSX. Po uzyskaniu ostatecznej zgody na dopuszczenie akcji do obrotu, KOV wyda stosowny komunikat, w którym poinformuje akcjonariuszy o przewidywanej dacie rozpoczęcia obrotu akcjami zwykłymi Spółki na TSX oraz o nadanym kodzie pod jakim będzie prowadzony obrót tymi akcjami. Zgodnie z obecnymi przewidywaniami powinno to nastąpić wkrótce po zakończeniu transakcji Przejęcia. Po wejściu w życie Przejęcia oraz wejściu KOV na TSX, Spółka będzie nadal notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-lookingStatements) w odniesieniu do Nabycia:
Niniejsza informacja prasowa  zawiera pewne stwierdzenia dotyczące KOV, które są oparte na oczekiwaniach i założeniach KOV oraz informacjach jakiej są w chwili obecnej dostępne. Dotyczą one zdarzeń przyszłych zgodnie ze stosownymi przepisami prawa papierów wartościowych. Wszelkie takie oświadczenia i ujawnione informacje , inne niż dotyczące faktów historycznych, które dotyczą działań, zdarzeń, wyników, rezultatów lub konsekwencji przewidywanych lub oczekiwanych przez KOV, które mogą lub zdarzą się w przyszłości (w całości lub w części) będą uznawane za stwierdzenia dotyczące przyszłości. Użyte w niniejszej informacji pojęcia: ?móc?, ?byłby?, ?mógłby?, ?będzie?, ?zamierzać?, ?planować?, ?zakładać?, ?mieć przekonanie?, ?szacować?, ?przewidywać?, ?spodziewać się?, ?proponować?, ?oczekiwać?, ?potencjalny?, ?kontynuować? i inne podobne stwierdzenia mają na celu zwrócenie uwagi, że są to stwierdzenia dotyczące przyszłości.  Niniejsza informacja prasowa, w szczególności zawiera odniesienia do czasu i zakończenia transakcji Nabycia, emisji akcji zwykłych KOV w momencie zakończenia Nabycia, spodziewanego zakończenia Nabycia, w tym zdolności Spółki do spełnienia wszelkich warunków zamknięcia Nabycia, oczekiwanych korzyści płynących z Nabycia, wolumenu rezerw w aktywach będących przedmiotem nabycia przez KOV, spodziewanego poziomu wydobycia z aktywów pozyskanych w ramach transakcji Nabycia, terminarza działalności poszukiwawczej i produkcyjnej, liczbę akcji będących w posiadaniu poprzednich akcjonariuszy Winstar w momencie zakończenia transakcji Nabycia oraz terminu zgromadzenia akcjonariuszy KOV i Winstar.  Nie ma pewności, że transakcje określone w niniejszym dokumencie będą realizowane. Przed zakończeniem transakcji Nabycia muszą zostać spełnione pewne warunki, np. uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, w tym Tunisian Approval (gdyż takie wymogi zawiera Umowa Przejęcia), zatwierdzenie wprowadzenia akcji KOV na TSX (z zastrzeżeniem złożenia dokumentacji, która nie może być złożona przed datą wejścia w życie porozumienia) umożliwiającego wprowadzenie akcji KOV i do obrotu na giełdę TSX niezwłocznie po wejściu w życie transakcji, zgodnie z zasadami przyjętymi przez TSX, zatwierdzeniu planu połączenia przez Winstar oraz zatwierdzeniu zmiany nazwy i scalenia akcji przez akcjonariuszy KOV. Nie ma pewności, że wymagane zatwierdzenia zostaną uzyskane oraz że wszystkie warunki zamknięcia zostaną spełnione, a w związku z powyższym, że transakcja Nabycia zostanie zawarta w zakładanych ramach czasowych lub że w ogóle zostanie zawarta. Wiele czynników może mieć wpływ na to, że wyniki uzyskane przez KOV mogą się znacznie różnić od przyszłych rezultatów, wyników jakie mogą być zawarte w sposób wyraźny lub domniemany w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują brak uzyskania wymaganych zatwierdzeń, w tym wymaganych zgód akcjonariuszy spółek Winstar i KOV oraz zatwierdzenia przez TSX, ryzyka związanego z połączeniem KOV i Winstar, braku realizacji zakładanych synergii oraz nieprawidłowej wyceny wartości spółki Winstar. Powyższa lista czynników nie jest listą zamkniętą. Oświadczenia dotyczące ?rezerw? i ?zasobów? są uznawane za stwierdzenia dotyczące przyszłości ponieważ zawierają zakładane oceny w oparciu o określone szacunki i założenia, że zasoby i rezerwy opisane w w niniejszej informacji mogą być z zyskiem wydobywane w przyszłości.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej informacji prasowej zostały wyraźnie określone w niniejszym ostrzeżeniu.  Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Źródło Kulczyk Oil Ventures. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy