makler Wiadomości branżowe

KOV wypracował zysk brutto niemal 5 mln dolarów na koniec pierwszego kwartału 2012

KOV zakończył kolejny kwartał najlepszymi wynikami finansowymi w historii, które przełożyły się na osiągniecie po raz pierwszy zysku brutto na poziomie 4,94 mln USD . Aktywa na Ukrainie generują rosnący przypływ gotówki, a rentowność

KOV zakończył kolejny kwartał najlepszymi wynikami finansowymi w historii, które przełożyły się na osiągniecie po raz pierwszy zysku brutto na poziomie 4,94 mln USD . Aktywa na Ukrainie generują rosnący przypływ gotówki, a rentowność została utrzymana na wysokim poziomie  ? netback wyniósł 8,45 dolara za 1000 stóp sześciennych. Produkcja gazu wzrosła do blisko 400 tysięcy metrów sześciennych dziennie dla KOV 

Podsumowanie

Finansowe

 • W I kwartale 2012 przychody brutto ze sprzedaży węglowodorów przez KUB-Gas wzrosły o ponad 350 proc. do 21,8 mln USD (z 4,8 mln w 2011 r.), z czego na 70 proc. udział KOV przypada 15,3 mln USD (3,4 USD w 2011 r.);
 • Przepływy Spółki z działalności operacyjnej netto wyniosły 10,83 mln USD w porównaniu do 1,95 mln USD za I kwartał 2011 r.;
  • Zysk operacyjny z wydobycia (netback) gazu po odliczeniu opłat koncesyjnych (royalties) i kosztów produkcji wzrósł o 88 proc. w I kw. 2012 r. do 8,45 USD za Mcf (z 4,50 USD za Mcf gazu w I kw. 2011 r.);
  • Zysk operacyjny z wydobycia kondensatu wzrósł o 47 proc. do 56,45 USD za baryłkę w I kwartale 2012 roku (z 38,29 USD za baryłkę w I kwartale 2011 r.);
  • Średnie ceny uzyskane w I kwartale 2012 r. wynosiły odpowiednio 11,76 USD za Mcf gazu oraz 95,19 USD za baryłkę kondensatu;
 • W pierwszym kwartale 2012 roku KOV wypracował zysk brutto na poziomie 4,94 mln USD.

Operacyjne

 • Produkcja gazu ziemnego, jako średnia dla kwartału wzrosła, do niemal 368,1 tysięcy metrów sześciennych dziennie (ponad 13 mln stóp sześciennych dziennie ?MMcf/d?) netto dla KOV, w porównaniu do 119,7 tysięcy metrów sześciennych dziennie (4,23 MMcf/d) w I kw. 2011 r.;
 • Produkcja kondensatu w kwartale, netto dla KOV, wyniosła średnio 141 baryłek dziennie;
 • Łączna średnia produkcja ekwiwalentu gazu wyniosła 390,7 tysięcy metrów sześciennych dziennie (13,8 mln stóp sześciennych dziennie ?MMcfe/d?), co oznacza wzrost o 211 proc. w porównaniu do I kw. 2011 r.;
 • Dokonano konwersji licencji Olgowskoje z 5-letniej licencji poszukiwawczej w 20-letnią koncesję produkcyjną;
 • Odwiert M-21 orurowano do głębokości końcowej TD; zidentyfikowano dwie potencjalne strefy gazonośne, odwiert gotowy do testowania;
 • Odwierty O-6 i O-8, poddane stymulacji szczelinowaniem w końcu 2011 r., rozpoczęły komercyjną produkcję;
 • Odwiert O-18 podłączony do komercyjnego wydobycia;
 • Wydłużenie okresu poszukiwawczego w Bloku L w Brunei do 27 sierpnia 2013 r.

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny KOV Tim Elliott powiedział:

?W pierwszym kwartale br. odnotowaliśmy dalszy wzrost wolumenu produkcji na Ukrainie, z cenami zarówno gazu, jak i kondensatu utrzymującymi się w wysokich rejestrach. Efektem poziomu cen i wolumenów produkcji są zyski i znaczące przepływy finansowe generowane z działalności operacyjnej. Wraz z konwersją licencji Olgowskoje i Makiejewskoje w 20-letnie koncesje produkcyjne, zniesione zostały ograniczenia poziomu produkcji i, co ważniejsze, obecnie zyskaliśmy stabilizację, która wynika z długiego terminu obowiązywania koncesji. 

W czasie naszego IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w maju 2010 r. produkcja brutto z naszych czterech ukraińskich koncesji wynosiła łącznie około 141,6 tysięcy metrów sześciennych gazu dziennie (5 MMcf/d) (99,1 tysięcy metrów sześciennych gazu dziennie (3,5 MMcf/d) netto dla KOV), a naszym celem był wzrost produkcji do poziomu 526,7 tysięcy metrów sześciennych gazu dziennie (18,6 MMcf/d) (368,1 tysięcy metrów sześciennych gazu dziennie (13 MMcf/d) netto dla KOV) do 2015 roku. Na koniec marca 2012 r. produkcja brutto z ukraińskich koncesji wyniosła 606 tysięcy metrów sześciennych gazu dziennie (21,4 MMcf/d) (424,8 tysięcy metrów sześciennych gazu dziennie (15 MMcf/d) netto dla KOV), a wydobycie z M-21 jeszcze się do tego dołoży. Mimo, że wyniki naszych prac na Ukrainie mówią same za siebie, to warto podkreślić, że nie tylko z 3-letnim wyprzedzeniem realizujemy plan, ale też znacznie przekroczyliśmy szacunki i oczekiwania związane z tym projektem. Jednym z powodów przyśpieszenia jest nasz sukces poszukiwawczy, co może nie do końca zostało docenione. Jesteśmy przekonani, że nadal będziemy wyprzedzać oczekiwania wobec tego projektu. Nasze ukraińskie aktywa stanowią mocną i stabilną bazę produkcyjną, bilansując aktywa poszukiwawcze o wyższym profilu ryzyka i wyższej stopie zwrotu zlokalizowane w Brunei, które oferują możliwość potencjalnego i bardzo znaczącego wzrostu aktywów w przyszłości.?

Produkcja

Cała produkcja KOV realizowana jest na Ukrainie. W pierwszym kwartale 2012 r. wielkość wydobycia znacząco wzrosła, w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 r. podłączono do urządzeń wydobywczych cztery odwierty na obszarze koncesji Olgowskoje, a na polu Makiejewskoje wykonano jeden nowy odwiert ? M21.

Produkcja netto dla 70 proc. udziału KOV wzrosła do 392,6 tysięcy metrów sześciennych dziennie (13,866 MMcfe/d), co oznacza wzrost rok do roku o ponad 210 proc. (126,3 tysięcy metrów sześciennych dziennie (4,460 MMcfe/d) w I kw. 2011 r.). Produkcja gazu netto dla KOV w I kw. 2012 r. wynosiła średnio 368,1 tysięcy metrów sześciennych dziennie (ponad 13 MMcf/d), co w porównaniu do 119,8 tysięcy metrów sześciennych dziennie  (4,23 MMcf/d) w I kw. 2011 r. oznacza wzrost rok do roku o 208 proc.

Produkcja wzrosła o około 55 proc. w porównaniu do IV kw. 2011 r., kiedy to wyniosła średnio 254 tysiące metrów sześciennych dziennie (8,97 MMcfe/d).

Najważniejsze czynniki wzrostu produkcji w kwartale:

 • odwiert O-12, który na początku stycznia 2012 r. został podłączony do produkcji, osiągając poziom 130,3 tysięcy metrów sześciennych dziennie (4,6 MMcf/d) brutto (90,6 tysiąca metrów sześciennych dziennie (3,2 MMcf/d) netto dla KOV);
 • odwiert O-6, który w III kw. 2011 r. był poddawany szczelinowaniu hydraulicznemu i obecnie produkuje na poziomie ok. 28,3 tysięcy metrów sześciennych dziennie (1 MMcf/d) brutto;
 • odwierty O-8 i O-18, które zostały podłączone do komercyjnej produkcji z wydobyciem na poziomie ponad 28,3 tysięcy metrów sześciennych dziennie (1 MMcf/d) brutto z każdego odwiertu.

Wyniki finansowe

Przychody z tytułu sprzedaży węglowodorów wzrosły o 53 proc. w I kw. 2012 r. w stosunku do IV kw. 2011 r. oraz o 350 proc. w stosunku do I kw. 2011 r. Przypadające na 70 proc. udział KOV przychody netto ze sprzedaży węglowodorów, po odliczeniu opłat koncesyjnych, wzrosły w I kw. 2012 r. do 12,3 mln USD (dla 100 proc. udziału: 14,5 mln USD). Od momentu nabycia 70 proc. udziału w spółce KUB-Gas w czerwcu 2010 r., ukraińskie aktywa KOV wygenerowały 46,2 mln USD przychodów z produkcji brutto.

Cena uzyskiwana za gaz - 11,76 USD za Mcf w pierwszym kwartale 2012 roku - nadal utrzymywała się na wysokim poziomie, odnotowując nieznaczny wzrost w stosunku do 11,75 USD za Mcf z IV kwartału 2011 r. lecz aż 46 proc. wzrost w stosunku do 8,03 USD za Mcf uzyskiwanych w I kwartale 2011 r. Cena kondensatu wynosiła w pierwszym kwartale 2012 roku 95,19 USD za baryłkę, wzrastając w stosunku do 84,53 USD za baryłkę uzyskiwanych w porównywalnym okresie 2011 r.

Zwiększenie sprzedaży gazu i wzrost jego ceny przyczyniły się do wzrostu zysku operacyjnego z wydobycia (netback) do 8,45 USD za Mcf za I kw. 2012  r. w porównaniu do 4,50 USD w I kw. 2011 r.

Wyniki operacyjne

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 r. KOV zakończyła następujące projekty na Ukrainie:

 • Podłączenie odwiertów O-12; O-6; O-8 i O-18, co spowodowało ponad 50 proc. wzrost łącznego wydobycia.  
 • Zakończenie prac wiertniczych nad M-21. Odwiert osiągnął ostateczną głębokość (TD) 2.210 m. Zidentyfikowano dwie potencjalne strefy gazonośne, które prawdopodobnie będą poddane testom w drugim kwartale 2012 roku.
 • Konwersja koncesji Olgowskoje z 5-letniej poszukiwawczej na 20-letnią koncesję produkcyjną.
 • Zakończenie badania sejsmicznego 3D obszaru 223 km2 na koncesji Północne Makiejewskoje.
A to już wiesz?  ZUS inwestuje w nowe rozwiązania IT. Mają usprawnić prace systemu i ograniczyć koszty

4 maja 2012 r. KOV przedłożył wyniki operacyjne i finansowe za pierwszy kwartał ? w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR (www.sedar.com), a w Polsce za pomocą systemu ESPI (www.gpwinfostrefa.pl), oraz opublikował je na swojej stronie internetowej www.kulczykoil.com.

Ostrzeżenie dotyczące stwierdzeń:

Informacja o produkcji jest z reguły podawana w jednostkach takich jak baryłki ekwiwalentu ropy naftowej (?boe? lub ?Mboe? lub ?MMboe?) lub też w jednostkach ekwiwalentu gazu (?Mcfe? lub ?MMcfe? lub ?Bcfe?). Jednakże określenia BOE lub Mcfe mogą być mylące, w szczególności gdy używane są w oderwaniu od kontekstu. Współczynnik konwersji na boe, gdzie 6 Mcf = 1 baryłka, lub na Mcfe, gdzie 1 baryłka = 6 Mcf, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych z pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północnowschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.
W Brunei KOV posiada udziały w dwóch umowach o podziale wpływów z wydobycia, uprawniające do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 1.505 km?  w południowym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km? (2,48 mln akrów), położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.
Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 44 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-lookingStatements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działańspółki KUB-Gas oraz do jej pięciu koncesji na Ukrainie oraz do wskazanych odwiertów lub przedsięwziętych badań sejsmicznych wykonywanych na obszarze tych koncesji, które nie stanowią danych historycznych oraz do przyszłych aktywności Spółki w Brunei. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftowąi gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą sięznacznie różnićod informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, ShaikhZayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

A to już wiesz?  Oświadczenie

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy