makler Wiadomości branżowe

KOV rozpoczyna pierwszy odwiert na najnowszej, ukraińskiej koncesji

Kulczyk Oil Ventures rozpoczął prace przy pierwszym odwiercie na polu Północne Makiejewskoje, najmłodszej koncesji należącej do portfela aktywów Spółki na Ukrainie. Koncesja ta przylega do eksploatowanych już z sukcesem przez KOV pól Olgowskoje i Makiejewskoje. NM-1 będzie pierwszym odwiertem na tym polu.

Północne Makiejewskoje-1

Odwiert NM-1 ma zgodnie z planem osiągnąć zakładaną głębokość 2 500 m w czasie 40 dni. Celem  połączonych zespołów KOV i KUB-Gasu będzie potwierdzenie potencjału zidentyfikowanego w czasie badań sejsmicznych 2D w II kwartale 2011 r.

„Wiążemy duże nadzieje zarówno z odwiertem NM-1, jak i w całym polem Północne Makiejewskoje. Zgodnie z naszym modelem geologicznym potencjał jednego tylko odwiertu NM-1 jest olbrzymi. Niezależny audytor przypisał temu obiektowi 2,12 mld metrów sześciennych (75 mld stóp sześciennych) zasobów perspektywicznych w kategorii P10, zaś nasze wewnętrzne szacunki wskazują, że może być ich aż dwa razy tyle” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Nowa koncesja w portfelu KOV

Licencja poszukiwawcza Północne Makiejewskoje została przyznana KOV w styczniu 2011 Przylega ona do koncesji Makiejewskoje i Olgowskoje, w pobliżu miasta Ługańsk we wschodniej Ukrainie. Podobnie, jak w przypadku dwóch pozostałych, pole Północne Makiejewskoje jest perspektywiczne pod kątem produkcji gazu z licznych stref w ramach muskowitowych i baszkirskich sekcji sedymentacyjnych. Powierzchnia tej koncesji zajmuje 19.050 ha (47.073 akry).

W drugim kwartale br. Spółka  pozyskała 71 km nowych danych sejsmicznych 2D z obszaru koncesji Północne Makiejewskoje. Interpretacja tych danych, jak i interpretacja już istniejących 275 km danych sejsmicznych 2D, pozwoliły wyznaczyć lokalizację NM-1.

Ambitny program prac na Ukrainie

NM-1 jest jednym z kluczowych odwiertów w intensywnym programie wierceń zaplanowanych przez KOV na lata 2012-2013. W tym roku KOV zamierza wykonać do 6 odwiertów, w 2013 kolejnych 5 studni.

„W ciągu najbliższych dwóch lat planujemy wykonanie nowych odwiertów oraz uruchomienie wydobycia z nowych stref w tych istniejących, będziemy także kontynuować nasz program szczelinowania hydraulicznego, który przyniósł oczekiwane rezultaty w minionym roku. Naszym celem jest bowiem dalsze istotne zwiększanie produkcji - dodaje Jakub Korczak.

Definicje pojęć:

"Zasoby Perspektywiczne" to takie ilości ropy naftowej lub gazu, które według szacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane z nieodkrytych akumulacji poprzez realizację przyszłych planów rozwojowych. Zasobom tym przypisana jest zarówno szansa na odkrycie, jak i szansa na rozwój. Dzielą się na kategorie, w relacji do stopnia pewności związanego z szacunkami, odzwierciedlającego założenia dotyczące możliwości ich odkrycia i rozwoju, a także mogą być dzielone na podkategorie w zależności od stopnia zaawansowania projektu.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północnowschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada udziały w dwóch umowach o podziale wpływów z wydobycia, uprawniające do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km² w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 1.505 km² w południowym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.
Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 44 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-lookingStatements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące siędo przyszłych działańspółki KUB-Gas oraz do jej pięciu koncesji na Ukrainie oraz do wskazanych odwiertów lub przedsięwziętych badańsejsmicznych wykonywanych na obszarze tych koncesji, które nie stanowiądanych historycznych oraz do przyszłych aktywności Spółki w Brunei. Mimo że przedstawiciele Spółki znajązałożenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczająsięznacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażąsięzgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogąuniemożliwićbądźutrudnićukończenie spodziewanych działańSpółki, zaliczająsię: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak równieżryzyka związane z ropąnaftowąi gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkęalbo nieujawnione w dokumentach przez niąopublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnosząsiędo przyszłych wydarzeńi uwarunkowań, z natury odznaczająsięone z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogąsięznacznie różnićod informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, ShaikhZayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy