Wiadomości branżowe

Wyniki finansowe Banku BGŻ w 2014 r.

W 2014 roku przychody Banku BGŻ wzrosły o 5% do poziomu 1 521 mln zł. Kolejny rok z rzędu dynamiczny wzrost zanotował segment agrobiznesu. – Ubiegły rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń dla Banku BGŻ. W czerwcu Rabobank Polska połączył się z Bankiem BGŻ. Następnie dołączyliśmy do międzynarodowej grupy BNP Paribas i

W 2014 roku przychody Banku BGŻ wzrosły o 5% do poziomu 1 521 mln zł.

Kolejny rok z rzędu dynamiczny wzrost zanotował segment agrobiznesu.

? Ubiegły rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń dla Banku BGŻ. W czerwcu Rabobank Polska połączył się z Bankiem BGŻ. Następnie dołączyliśmy do międzynarodowej grupy BNP Paribas i rozpoczęliśmy prace zmierzające do połączenia z BNP Paribas Bankiem Polska, w wyniku czego powstanie jedna z największych instytucji finansowych w Polsce ? powiedział Józef Wancer, Prezes Zarządu Banku BGŻ. Dodał, że w 2014 r. Bank wypracował wyższy wynik odsetkowy i prowizyjny dzięki rosnącej skali działalności podstawowej oraz zwiększył udział rynkowy w segmencie agro.

Integracja w ramach Grupy BNP Paribas

We wrześniu 2014 r. Grupa BNP Paribas przejęła od holenderskiej Grupy Rabobank kontrolę nad Bankiem BGŻ. Następnie w październiku, Zarządy Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska podpisały plan połączenia. Celem fuzji dwóch komplementarnych banków jest zwiększenie skali działalności Grupy BNP Paribas na polskim rynku. Nowa organizacja stanie się jednym z istotnych graczy w krajowym sektorze bankowym, o dużych możliwościach finansowych i bogatej ofercie produktowej. Jednocześnie będzie korzystała z globalnego zasięgu, doświadczenia oraz wsparcia Grupy BNP Paribas, wiodącej międzynarodowej instytucji bankowej.

Poprawa wyniku odsetkowego oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji

Wynik odsetkowy w 2014 r. wyniósł 1 118,3 mln zł, co oznacza ponad 11% wzrost w porównaniu z 2013 rokiem. Na poziom przychodów i kosztów odsetkowych wpłynęło pozytywnie tempo wzrostu wolumenów biznesowych, pomimo spadku rynkowych stóp procentowych. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł w 2014 r. 310,5 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 8% w ujęciu rocznym. Poprawa wyniku z tytułu opłat i prowizji była efektem zwiększenia liczby rachunków oraz zmian wprowadzonych w taryfie opłat i prowizji, w szczególności dla mikroprzedsiębiorstw oraz kredytów gotówkowych. Jednocześnie Bank odnotował spadek wyniku z tytułu operacji na kartach będący efektem obniżki stawek ?interchange?.

A to już wiesz?  Mimo kryzysu branża sprzedaży bezpośredniej notuje w 2020 roku rekordy obrotów. Od miesięcy stale rekrutuje nowych konsultantów

Zysk netto i efektywność działalności

Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 67,8%, po wyłączeniu kosztów integracji (35 mln zł) wskaźnik kosztów do dochodów wyniósłby 65,5%. Wzrost kosztów ogółem o 5% wynikał głównie z ponoszonych kosztów integracji z BNP Paribas Bankiem Polska oraz wzrostem opłat na rzecz BFG. Po wyłączeniu kosztów Banku związanych z fuzją wzrost kosztów ogółem byłby znacznie niższy i wyniósłby jedynie 2%.

Spadek zysku netto o 14% w roku 2014 do poziomu 138 mln zł był w głównej mierze rezultatem zdarzeń jednorazowych ? zwiększonych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych będących wynikiem  przeprowadzonego przez Grupę BNP Paribas przeglądu portfela kredytowego, przeglądu jakości aktywów (AQR) dokonanego przez KNF oraz utworzenia dodatkowych rezerw na potencjalne skutki rosyjskiego embarga na towary z Unii Europejskiej.

Eliminując wpływ zdarzeń jednorazowych wymienionych powyżej oraz poniesionych kosztów integracji, zysk netto byłby o 48% wyższy niż w 2013 roku i wyniósłby 237,7 mln zł.

Kredyty i depozyty

Na koniec grudnia 2014 r. łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom wyniosła 31,1 mld zł i była o prawie 13% wyższa niż na koniec roku poprzedniego.

Wartość portfela brutto kredytów detalicznych wyniosła 10,2 mld zł i była o 6,5% wyższa r/r. Głównymi czynnikami wzrostu był wyższy wolumen kredytów gotówkowych oraz kredytów hipotecznych w złotych.

Bank kontynuował umacnianie pozycji lidera w sektorze rolno-spożywczym. Portfel kredytowy klientów tego sektora wzrósł o 11% r/r do poziomu 13,5 mld zł, co dało Bankowi 30% udział w tym segmencie rynku. W segmencie depozytów dla klientów agro udział rynkowy Banku BGŻ wynosi 12%.

Wzrost akcji kredytowej w segmencie bankowości instytucjonalnej wynikał ze wzrostu wolumenu kredytów dla mikroprzedsiębiorstw oraz przejęcia w czerwcu 2014 r. portfela Rabobank Polska.

Wolumen depozytów klientów wzrósł r/r o 15,2% do 30,5 mld zł.

A to już wiesz?  Rozwój sztucznej inteligencji błyskawicznie zwiększa ilość danych. Wybór odpowiednio szybkiej i wydajnej infrastruktury to spore wyzwanie dla firm [DEPESZA]

? Będąc bankiem uniwersalnym i oferując produkty różnym grupom klientów, Bank BGŻ wyspecjalizował się w obsłudze segmentu rolno-spożywczego, w którym stabilnie zwiększa swoje udziały rynkowe. Korzystając z wiedzy i międzynarodowego doświadczenia BNP Paribas w finansowaniu rolnictwa, pozostaniemy liderem w tym segmencie rynku w Polsce ? powiedział Józef Wancer.

Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności Banku BGŻ wyniósł na koniec grudnia 2014 r. 13,8% co oznacza wzrost z 13,3% według stanu na koniec 2013 roku.

Liczba klientów

Bank zwiększył liczbę obsługiwanych klientów o 6% do 1 233 tys., w tym: w segmencie rolno-spożywczym nastąpił wzrost o 12% i detalicznym odpowiednio o 6%.

Na koniec grudnia sieć Banku liczyła 390 oddziałów.

 


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy