makler Wiadomości branżowe

KOV z powodzeniem testuje nowy odwiert ? produkcja osiąga już 650 tys. m3 gazu dziennie

Kulczyk Oil Ventures przeprowadziła udane testy odwiertu M-20 na koncesji Makiejewskoje, w wyniku których uzyskano przepływ na poziomie 150 tys. m. sześc. gazu dziennie. To już trzeci udany odwiert KOV na tym polu. Cały czas trwają też prace nad najgłębszym dotychczas odwiertem Spółki na Ukrainie - Makiejowskoje-16, który osiągnął już głębokość 1.925 metrów. KOV planuje też, że jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy NM-2 na licencji Północne Makiejewskoje. Średnia produkcja z ukraińskich koncesji Spółki wyniosła w sierpniu blisko 650 tys. m. sześć gazu dziennie.

Makiejewskoje-20

M-20 to trzeci odwiert KOV na tej koncesji i po M-19 i M-21 kolejny, który osiągnął bardzo dobre wyniki. Celem prac było dalsze rozpoznanie oraz eksploatacja bardzo obiecującej gazonośnej strefy R8, odkrytej przy realizacji pierwszego odwiertu na polu Makiejewskoje, z której produkcję rozpoczęto już w lipcu 2011 r. M-20 został ukończony na początku sierpnia br. osiągając głębokość całkowitą 2.000 m. W testach uzyskał przepływ na poziomie 150 tys. m. sześc. gazu dziennie. Zarząd Spółki ma nadzieję, że M-20 zostanie podłączony do urządzeń produkcyjnych jeszcze w czwartym kwartale.

Makiejewskoje-16

M-16 to najgłębszy odwiert KOV na Ukrainie, o planowanej całkowitej głębokości 3.850 metrów. Prace rozpoczęły się na początku sierpnia br., wiertnica dotarła już do głębokości 1.925 metrów. Połączone zespoły KOV i KUB-Gasu będą prowadzić prace na dwóch głębokościach. W górnej części odwiertu ich celem będą strefy gazu wskazane w badaniach sejsmicznych 3D i testowane już z sukcesem w ramach pola Makiejewskoje. Niższy odcinek odwiertu będzie natomiast badał nieeksploatowane dotąd głębokie formacje węglowodorów. Zgodnie z szacunkami niezależnej firmy inżynieryjnej, zasoby warunkowe gazu przypadające na 70 proc. udział KOV w obrębie lokalizacji odwiertu M-16 mieszczą się w przedziale od 9 mld stóp sześciennych (?Bcf?) w kategorii Low Estimate (ostrożna wartość szacunkowa) do 92 Bcf w kategorii High Estimate (optymistyczny szacunek), zaś w kategorii Best Estimate (wyważony szacunek) zasoby warunkowe wynoszą w zaokrągleniu 38 Bcf. Dodatkowo zasoby perspektywiczne gazu mieszczą się w przedziale od 11 Bcf w kategorii Low Estimate do 94 Bcf w kategorii High Estimate, a w kategorii Best Estimate wynoszą w zaokrągleniu 41 Bcf.

Koncesja Północne Makiejewskoje

NM-1 to pierwszy odwiert poszukiwawczy na polu Północne Makiejewskoje. W czerwcu br. osiągnął głębokość całkowitą 2.500 m i został orurowany na całej długości. W fazie testów nie udało się uzyskać przepływu gazu, dlatego rozważane jest przeprowadzenie technik stymulacyjnych, ze szczelinowaniem włącznie. Dzięki przeprowadzonemu programowi badań sejsmicznych 3D na polu Północne Makiejewskoje zidentyfikowano pięć dodatkowych obiektów poszukiwawczych. Badanie pierwszego może rozpocząć się jeszcze pod koniec 2012 r., czemu służyć ma odwiert NM-2.

Produkcja

W sierpniu średnia produkcja z ukraińskich koncesji KOV i KUB-Gasu wynosiła ok. 648,5 tys. metrów sześc. gazu dziennie (453 tys. metrów sześc. gazu dziennie netto dla KOV). Cena gazu w sierpniu wynosiła 11,75 USD.

Definicje pojęć

 ?Zasoby Warunkowe? to ilości ropy naftowej lub gazu ziemnego, które według szacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane ze znanych akumulacji przy zastosowaniu istniejącej technologii lub postępu technicznego, ale wobec których dany projekt czy projekty nie osiągnął jeszcze stopnia zaawansowania pozwalającego na komercyjne zagospodarowanie ze względu na jedno lub więcej uwarunkowań.  Uwarunkowania te mogą mieć charakter ekonomiczny, prawny, środowiskowy, polityczny, jak też wypływać z regulacji lub braku rynku. Zasoby Warunkowe dzielą się na kategorie: Low Estimate (1C), Best Estimate (2C) i High Estimate (3C), w relacji do stopnia pewności związanego z szacunkami, a w zależności ekonomicznej opłacalności mogą być dzielone na  podkategorie.

"Zasoby Perspektywiczne" to takie ilości ropy naftowej lub gazu, które według szacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane z nieodkrytych akumulacji poprzez realizację przyszłych planów rozwojowych. Zasobom tym przypisana jest zarówno szansa na odkrycie, jak i szansa na zagospodarowanie. Dzielą się na kategorie, w relacji do stopnia pewności związanego z szacunkami, odzwierciedlającego założenia dotyczące możliwości ich odkrycia i rozwoju, a także mogą być dzielone na podkategorie w zależności od stopnia zaawansowania projektu.

?Low Estimate (1C)? uważane jest za ostrożny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w  rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 90% prawdopodobieństwo (P90), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż ostrożny szacunek.

?Best Estimate (2C)? uważane jest za wyważony szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w  rzeczywistości, będą niższe lub wyższe od oszacowań. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 50% prawdopodobieństwo (P50), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż wyważony szacunek.

?High Estimate (3C)? uważane jest za optymistyczny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest mało prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 10% prawdopodobieństwo (P10), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż optymistyczny szacunek.

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.

W Brunei KOV posiada udziały w dwóch umowach o podziale wpływów z wydobycia, uprawniające do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 1.505 km? w południowym Brunei.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarował występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.

Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie 49,99 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KOV oraz należących do niej obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów wykonanych na ich obszarze, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada

Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada

Tel: +1-403-264-8877

Fax: +1-403-264-8861

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,

Box 37174, Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971-4-339-5212

Fax: +971-4-339-5174

 

Polska

Nowogrodzka 18/29

00-511 Warszawa, Polska

Tel: +48 (22) 414 21 00

Fax: +48 (22) 412 48 60

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Krzysztof Lewandowski   #ndash   #rynek