makler Wiadomości branżowe

KOV rozpoczęła drugi odwiert na swojej najnowszej koncesji

Kulczyk Oil Ventures rozpoczęła prace nad drugim odwiertem na koncesji poszukiwawczej Północne Makiejewskoje na Ukrainie. NM-2 będzie odwiertem kierunkowym, którego planowana, docelowa długość wynosi 3.187 m. Odwiert jest częścią intensywnego programu wierceń, zaplanowanego przez KOV na lata 2012-2013. Spółka szacuje, że prace powinny potrwać ok. 45 dni.

Odwiert poszukiwawczy NM-2 będzie odwiertem kierunkowym o planowanej długości 3.187 m
i rzeczywistej głębokości w pionie wynoszącej 2.636 metrów. Jego celem będą potencjalne miejsca występowania gazu, zlokalizowane dzięki badaniom sejsmicznym 3D przeprowadzonym przez Spółkę w pierwszym kwartale 2012 r.

?Dzięki tegorocznym badaniom 3D oraz danym 2D zebranym jeszcze w 2011 roku, lepiej poznaliśmy struktury geologiczne pola Północne Makiejewskoje, co z kolei pozwoliło nam zidentyfikować pięć dodatkowych, interesujących nas obiektów. Celem odwiertu NM-2 jest rozpoznanie pierwszego z nich. Nasze wewnętrzne szacunki mówią o wysokim potencjale zasobów tej struktury, prace nad tym odwiertem pozwolą więc oszacować rzeczywiste wielkości węglowodorów?  ? powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Eksperci z zespołu KOV zakładają, że w obiekcie NM-2 może znajdować się od 14,44 mld stóp sześc. (?Bcf?) (w kategorii Low Estimate, czyli przy założeniu ostrożnych szacunków), poprzez 44,25 Bcf (w kategorii Best Estimate, czyli wyważonej ocenie), do nawet 137,48 Bcf (w kategorii High Estimate, czyli w najbardziej optymistycznym ujęciu).

Odwiert będzie wykonywany przy użyciu posiadanej przez KUB-Gas wiertnicy K-200. NM-2 zlokalizowany jest w południowej części koncesji poszukiwawczej Północne Makiejewskoje, zaledwie 4 km na północ od urządzeń przetwórczych pola Makiejewskoje i 13 km na południowy wschód od pierwszego odwiertu realizowanego na terenie tej koncesji, Północne Makiejewskoje-1 (?NM-1?). Odwiert NM-1 został wykonany w II kw. 2012 r. w oparciu o zastane dane sejsmiczne 2D, po czym orurowany do TD jako kandydat do przyszłego szczelinowania.

Licencja poszukiwawcza Północne Makiejewskoje została przyznana KOV w styczniu 2011 na okres 5 lat. Przylega ona do północno-wschodnich granic należących do KUB-Gasu koncesji Makiejewskoje oraz Olgowskoje i znajduje się około 130 km na północny zachód od miasta Ługańsk we wschodniej Ukrainie.

Zastrzeżenie
Nie ma pewności, że jakakolwiek część zasobów perspektywicznych zostanie odkryta, a w przypadku odkrycia, nie ma pewności, że  wydobycie jakiejkolwiek ich części będzie komercyjnie opłacalne.
Podstawowe pojęcia
"Zasoby Perspektywiczne" to takie ilości ropy naftowej lub gazu, które według szacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane z nieodkrytych akumulacji poprzez realizację przyszłych planów rozwojowych. Zasobom tym przypisana jest zarówno szansa na odkrycie, jak i szansa na zagospodarowanie. Dzielą się na kategorie, w relacji do stopnia pewności związanego z szacunkami, odzwierciedlającego założenia dotyczące możliwości ich odkrycia i rozwoju, a także mogą być dzielone na podkategorie w zależności od stopnia zaawansowania projektu.
"Low Estimate? uważane jest za ostrożny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w  rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 90% prawdopodobieństwo (P90), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż ostrożny szacunek.
?Best Estimate? uważane jest za wyważony szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w  rzeczywistości, będą niższe lub wyższe od oszacowań. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie 50% prawdopodobieństwo (P50), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż wyważony szacunek.
?High Estimate? uważane jest za optymistyczny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest mało prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 10% prawdopodobieństwo (P10), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż optymistyczny szacunek.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gasu oraz należących do niej pięciu obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00

 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy