makler Wiadomości branżowe

Ukraina ? KOV trafił na obiecujące pokłady gazu w odwiercie M-21

Kulczyk Oil Ventures zakończył wiercenie odwiertu M-21 na polu Makiejewskoje natrafiając na liczne pokłady zawierające gaz, z których jeden jest przedłużeniem produkcyjnej strefy M-19, najbardziej wydajnego odwiertu Spółki na tym polu. M-21, nad którym prace ruszyły na początku lutego, został już przygotowany do testów zaplanowanych na drugi kwartał 2012 r. Jednocześnie trwają przygotowania do rozpoczęcia prac nad NM-1, pierwszym odwiertem realizowanym na nowej koncesji- Północne Makiejewskoje.

Prace nad odwiertem Makiejewskoje-21 rozpoczęły się 6 lutego, a zakończyły po osiągnięciu głębokości końcowej („TD”) 2.210 metrów. Podczas wierceń Spółka natrafiła na dwie obiecujące strefy gazu. Pierwsza z nich, na głębokości 1.450 metrów, według wstępnych analiz może zawierać 6- metrową warstwę gazu, która jest przedłużeniem produkcyjnej strefy odwiertu M-19, jednego z największych, jak dotąd, sukcesów poszukiwawczych KOV na Ukrainie. Przypomnijmy, że w okresie od 1 stycznia 2011 r. do chwili obecnej produkcja z pola Makiejewskoje wzrosła o ponad 700 proc., z 24 tys. m sześc. do ponad 200 tys. m sześc., natomiast średnia dzienna produkcja gazu z odwiertu M-19 na wynosiła koniec lutego ok. 150 tys. m sześc. (104,7 tys. m sześc. netto dla KOV). Z kolei druga potencjalna strefa gazu w odwiercie M-21 występuje na głębokości 2.115 metrów. Jest to nowy, nietestowany dotąd obszar, który może być bogaty w nawet 10-metrową warstwę gazu.

„Rozpoczynając prace nad M-21 mieliśmy nadzieję, że uda nam się poszerzyć bogatą w gaz strefę produkcyjną w odwiercie M-19. Wstępne analizy wydają się interesujące. Co więcej, nasi specjaliści natrafili też na drugą, całkiem nową i położoną głębiej strefę gazu. Koncesja Makiejewskoje to projekt o dużym potencjale na dalsze zwiększanie wydobycia KOV na Ukrainie” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Testy produkcyjne M-21 rozpoczną się w drugim kwartale 2012 r. Wiertnica zostanie przeniesiona na obszar koncesji Północne Makiejewskoje, gdzie planowane jest rozpoczęcie prac nad pierwszym odwiertem na tym polu, NM-1.

„Prace nad odwiertem NM-1, pierwszym na terenie koncesji Północne Makiejewskoje ruszą w ciągu najbliższych kilku tygodni, a ich celem będzie część wynoszących do 2,1 mld m sześc. zasobów perspektywicznych (w kategorii high estimate) netto dla KOV, rozpoznanych przez RPS. Liczymy, że udany odwiert pozwoli na przeklasyfikowanie części tych zasobów w rezerwy, a więc ilości gazu komercyjnie zdatne do wydobycia”- dodaje Jakub Korczak.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Ponadto KOV ma możliwość uczestnictwa z 9 proc. udziałem netto (pośrednim) w koncesji OML42 w Nigerii. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
W Brunei KOV posiada udziały w dwóch umowach o podziale wpływów z wydobycia, uprawniające do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 1.110 km² (275.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 1.505 km² (372.000 akrów) w południowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północnowschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km² (2,48 mln akrów), położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.
W Nigerii do 31 marca 2012 r. KOV posiada opcję uczestnictwa w koncesji OML42 (pośrednio), obejmującej obszar 814 km² w delcie Nigru, na której prowadzona jest produkcja ropy.
Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 44 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące siędo przyszłych działańspółki KUB-Gas oraz do jej pięciu koncesji (Wiergunskoje, Krutogorowskoje, Makiejewskoje, Północne Makiejewskoje i Olgowskoje) na Ukrainie oraz do wskazanych odwiertów na obszarze tych koncesji, które nie stanowiądanych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki znajązałożenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczająsięznacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażąsięzgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogąuniemożliwićbądźutrudnićukończenie spodziewanych działańSpółki, zaliczająsię: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak równieżryzyka związane z ropąnaftowąi gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkęalbo nieujawnione w dokumentach przez niąopublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnosząsiędo przyszłych wydarzeńi uwarunkowań, z natury odznaczająsięone z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogąsięznacznie różnićod informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy