Wiadomości branżowe

Serinus odkrył ropę na polu Północne Makiejewskoje

Teaser

Serinus Energy uzyskała obiecujące wyniki testów kolejnego odwiertu na koncesji Północne Makiejewskoje. Analiza próbek pobranych z NM-3 wskazała na obecność ropy ? po raz pierwszy na Ukrainie. Odkrycia dokonano w głębszych formacjach, do tej pory nieeksploatowanych przez Spółkę. Dla Serinus Energy oznacza to kolejną szansę na znaczące zwiększenie potencjału ukraińskich aktywów. 

NM-3 to trzeci odwiert realizowany przez Serinus na terenie koncesji poszukiwawczej Północne Makiejewskoje na Ukrainie. Analiza rejestrów i danych uzyskanych podczas wierceń pozwoliła zidentyfikować 30 m grubości piaskowiec potencjalnie bogaty w ropę. Podczas testów Spółka uzyskała 0,5 m? ropy o gęstości 37° według skali API (American Petroleum Institute) oraz niewielkie ilości gazu. Próbki płynów zostały pobrane do badań laboratoryjnych, a odwiert został orurowany, aby umożliwić dalsze badania. Do pełnej oceny perspektywiczności złoża niezbędne będą dalsze analizy pozyskanych próbek.

?Wstępne wyniki testów wskazują, że z odwiertu NM-3 możliwe będzie komercyjne wydobycie, najprawdopodobniej po zastosowaniu technik stymulacji złoża. Co równie ważne, nowe dane pochodzą z rezerwuaru położonego w niższych formacjach ? które do tej pory nie były przez nas eksploatowane, jest więc jest bardzo prawdopodobne, że  zyskaliśmy właśnie zupełnie nowe możliwości poszukiwań. Wiązaliśmy z NM-3 duże nadzieje, ale wyniki testów bardzo pozytywnie nas zaskoczyły? ? powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Serinus Energy.

***

Licencja poszukiwawcza Północne Makiejewskoje została przyznana Serinus Energy w styczniu 2011 na okres 5 lat. Przylega ona do północno-wschodnich granic należących do spółki zależnej ? KUB-Gas koncesji Makiejewskoje oraz Olgowskoje i znajduje się około 130 km na północny zachód od miasta Ługańsk we wschodniej Ukrainie.

O Serinus Energy

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji, Rumunii i Syrii, a profil ryzyka obejmuje działalność poszukiwawczą w Brunei, Rumunii i Syrii oraz działalność wydobywczą 
na Ukrainie i w Tunezji. Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (pod symbolem ?SEN?).

Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.

W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udział w koncesjach Chouech Essaida, Ech Chouech, Sanrhar i Zinna oraz 45 proc. udział w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa się obecnie na trzech koncesjach.

W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1 123 km? w północnym Brunei.

W Rumunii Serinus posiada 60 proc. bezwzględny faktyczny udział w lądowym obszarze koncesji Satu Mare o powierzchni 2 949 km? w północno-zachodniej Rumunii.

W Syrii Serinus posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział Serinus w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. Spółka zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.

Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus Energy Inc. (www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy Inc. ? Kanada
Norman W. Holton
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów
tel.: +1 403 264 8877 / [email protected]

Serinus Energy Inc. ? Polska
Jakub J. Korczak
Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej
tel.: +48 22 414 21 00 / [email protected]

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas i związanych z jej pięcioma obszarami koncesyjnymi na Ukrainie, jak też do określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na obszarze tych koncesji, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości.
Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym
i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne
i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń
i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
tel: +1-403-264-8877

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
tel: +971-4-339-5212

Polska
Nowogrodzka 18/29, 00-511 Warszawa, Polska
tel: +48 (22) 414 21 00

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy