makler Wiadomości branżowe

Przedłużony termin dla Bloku L w Brunei

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV” lub „Spółka”), międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej oraz gazu informuje, że PetroleumBrunei udzieliła zgody na przedłużenie terminów ustanowionych umową o Podziale Wpływów z Wydobycia (ang. Production Sharing Agreement – „umowa PSA”). Zgodnie ze zmianami umowy termin ukończenia minimalnego zakresu wymaganych prac został przedłużony, z 27 sierpnia 2012 r. na 27 sierpnia 2013 r.

Tim Elliott, Prezes i Dyrektor Generalny KOV powiedział:
Cieszymy się z tej decyzji i wierzymy, że dzięki niej zyskaliśmy teraz wystarczający czas na wykonanie prac, do których zobowiązuje nas umowa PSA, by właściwie określić potencjał obszaru poszukiwawczego zachodniego Jerudong i by przeprowadzić dalsze badanie dodatkowego potencjału wydobywczego Bloku L w Brunei.”

Minimalny zakres wymaganych prac obejmuje:
- pozyskanie i przetworzenie 130 km2 danych z obszaru lądowego w ramach badania sejsmicznego 3D;
- pozyskanie i przetworzenie 13,5 km2 danych testowych 3D z obszaru lądowego;
- pozyskanie i przetworzenie 13 km danych z obszaru lądowego w ramach badania sejsmicznego 2D;
- wykonanie co najmniej 2 odwiertów poszukiwawczych.

Trwają przygotowania związane z programem badań sejsmicznych 3D na obszarze zachodniego Jerudong, a emisja pierwszej fali, oznaczająca formalny początek pozyskiwania danych sejsmicznych, spodziewana jest pod koniec tego miesiąca. Zespół wykonujący badania sejsmiczne pozostaje w gotowości, baza została zbudowana, a prace geodezyjne i topograficzne są niemal na ukończeniu. Na obszarze bloku we wschodnim Tutong została wykonana linia badań sejsmicznych 2D, które zostaną uzupełnione testowymi badaniami 3D w pasie leżącym na wschód od odwiertu Lempuyang-1.

O Kulczyk Oil
K
ulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Ponadto KOV ma możliwość uczestnictwa z 9 proc. udziałem netto (pośrednim) w koncesji OML42 w Nigerii. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
W Brunei KOV posiada udziały w dwóch umowach o podziale wpływów z wydobycia, uprawniające do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 1.110 km² (275.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 1.505 km² (372.000 akrów) w południowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północnowschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km² (2,48 mln akrów), położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.
W Nigerii do 31 marca 2012 r. KOV posiada możliwość uczestnictwa w koncesji OML42 (pośrednio), obejmującej obszar 814 km² w delcie Nigru, na której prowadzona jest produkcja ropy.
Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 44,3 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące siędo przyszłych działańspółki w Brunei, Bloku L oraz innych stwierdzeń, które nie stanowiądanych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki znajązałożenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczająsięznacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażąsięzgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogąuniemożliwićbądźutrudnićukończenie spodziewanych działańSpółki, zaliczająsię: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak równieżryzyka związane z ropąnaftowąi gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkęalbo nieujawnione w dokumentach przez niąopublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnosząsiędo przyszłych wydarzeńi uwarunkowań, z natury odznaczająsięone z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogąsięznacznie różnićod informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy