Wiadomości branżowe

Pierwsza dywidenda dla KOV – 7 mln USD z ukraińskich aktywów

Kulczyk Oil Ventures otrzymała 7 mln USD dywidendy od ukraińskiej spółki KUB-Gas, w której posiada 70 proc. udziałów. Wypłata dywidendy to rezultat bardzo dobrych wyników operacyjnych KUB-Gasu w 2012 r., potwierdzenie silnej pozycji finansowej tej spółki oraz słuszności decyzji inwestycyjnych podjętych przez KOV. Zarząd Kulczyk Oil podkreśla, że to także dobry prognostyk

Kulczyk Oil Ventures otrzymała 7 mln USD dywidendy od ukraińskiej spółki KUB-Gas, w której posiada 70 proc. udziałów. Wypłata dywidendy to rezultat bardzo dobrych wyników operacyjnych KUB-Gasu w 2012 r., potwierdzenie silnej pozycji finansowej tej spółki oraz słuszności decyzji inwestycyjnych podjętych przez KOV. Zarząd Kulczyk Oil podkreśla, że to także dobry prognostyk dla realizacji ambitnych programów poszukiwawczo-wydobywczych zaplanowanych na kolejne lata.

Ukraiński KUB-Gas wypłacił swoim akcjonariuszom 10 mln USD, z czego 7 mln USD przypadło na 70 proc. udział Kulczyk Oil Ventures. Pierwsza w historii KOV dywidenda to efekt m.in. bardzo dobrych wyników wypracowanych w 2012 r.

Od momentu przejęcia udziałów w KUB-Gasie w czerwcu 2010 r. spółka ta wygenerowała 143,8 mln USD przychodów ze sprzedaży brutto, z czego na 70 proc. udział KOV przypada 100,6 mln USD.

W 2012 r. ukraińskie aktywa KOV wypracowały ponad 56 mln USD przychodu netto, co w porównaniu do 19,8 mln USD za 2011 r., oznacza ponad dwuipółkrotny wzrost. Spółka miała również rekordowo wysoki cash-flow, który na koniec roku przekroczył poziom 38 mln USD. Dynamicznie rosło także wydobycie, które w 2012 r. wynosiło średnio 450 tys. m sześc. dziennie, co oznacza ponad dwuipółkrotny wzrost w stosunku do 2011 r. Tak znaczące zwiększenie produkcji to efekt m. in. sukcesów poszukiwawczych i know-how zespołu technicznego KOV - w 2012 r. Spółka podłączyła do produkcji 6 nowych odwiertów i z sukcesem zakończyła operacje wdrażania nowych technologii wydobywczych.

?Pierwsza dywidenda z naszych ukraińskich aktywów to znaczący krok dla Kulczyk Oil Ventures. Fakt, że ten projekt może finansować nie tylko intensywny plan inwestycyjny zaplanowany na ten rok na Ukrainie, ale także przynieść zwrot swoim akcjonariuszom, to wyraźny dowód, jak doskonale to przedsięwzięcie zapracowało na rzecz KOV, naszych partnerów, pracowników oraz kadry zarządzającej KUB-Gasu. Chociaż nasz sukces jest efektem ciężkiej pracy i wytrwałości, jest też rezultatem sukcesów poszukiwawczych, bez których nie bylibyśmy dzisiaj w tak dobrej pozycji?- powiedział Timothy Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny KOV.

Po wypłacie dywidendy dzienne cash flow KUB-Gasu z produkcji gazu i kondensatu są w stanie pokryć wszystkie koszty związane z programem poszukiwań i produkcji zaplanowanym na Ukrainie w 2013 r.

***

KUB-Gas posiada 100 proc. udziałów w koncesjach Olgowskoje, Makiejewskoje i Północne Makiejewskoje, a także Krutogorowskoje i Wiergunskoje, położonych w pobliżu miasta Ługańsk na Ukrainie.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas oraz należących do niej pięciu obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 414 21 00
Fax: +48 22 412 48 60

A to już wiesz?  KOV zaczyna wiercić w Brunei

 

 

< 237989" >
Źródło Kulczyk Oil Ventures. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy