Wiadomości branżowe

Najwyższy w 5-letniej historii badania Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm. 26% firm wdrożyło innowacje produktowe, a 13% procesowe.

W piątym badaniu kondycji polskich firm przeprowadzanym corocznie przez Bank Pekao, Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm podtrzymał wzrostową tendencję z ubiegłego roku i wzrósł o +3 punkty do poziomu 96,4 punktu. Badanie zostało sporządzone na podstawie wywiadów z 7 tys. przedsiębiorców. Tematem specjalnym tegorocznej edycji jest innowacyjność.

Po wyraźnym obniżeniu nastrojów właścicieli polskich przedsiębiorstw przed dwoma laty, od ubiegłego roku, kondycja najmniejszych firm mierzona Ogólnym Wskaźnikiem Koniunktury Mikro i Małych Firm systematycznie wzrasta. W najnowszym Raporcie o sytuacji Mikro i Małych Firm, przygotowanym przez Bank Pekao wskaźnik ten osiągnął wartość 96,4 punktu* (wzrost o +3 punkty w stosunku do 2013 roku i o +7 punktów do roku 2012). To najwyższy poziom wskaźnika, który jest syntetyczną miarą nastrojów polskiego małego biznesu.

– Po raz kolejny widzimy wyraźną poprawę nastrojów wśród mikro i małych przedsiębiorców. Optymistyczna ocena perspektyw na 2015 rok, to dobry prognostyk dla gospodarki. Co istotne, lepsze nastroje są notowane we wszystkich badanych przez nas branżach oraz w każdym z województw. Cieszy również, że polskie małe firmy coraz lepiej radzą sobie na rynkach zagranicznych i rozwijają działalność eksportową ? mówi Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao.

Wskaźnik koniunktury osiągnął najwyższe wartości we wszystkich branżach: produkcyjnej, usługowej, handlowej i budowlanej. Najwyższe oceny za ubiegły rok wystawiły produkcja i budownictwo (99 pkt.), na kolejnym miejscu znalazła się branża usługowa (97 pkt.), a najniższą wartość wskaźnika odnotowano w handlu (93 pkt.).

Rok 2014 był bardzo dobry dla eksporterów. 13% ankietowanych przedsiębiorstw (w tym 12% mikro i 33% małych firm) prowadziło w okresie ostatnich 12 miesięcy działalność eksportową. Dodatkowo, eksporterzy najwyżej w historii badania oceniali przychody z eksportu (104 pkt.).

Wskaźnik dostępności finansowania zewnętrznego osiągnął poziom 100 pkt. Nie ma większych różnic w dostępie do finansowania pomiędzy branżami, jak również mikro i małymi przedsiębiorstwami. W ubiegłym roku 24% mikro i małych firm korzystało z finansowania zewnętrznego działalności bieżącej, przy czym odsetek małych firm wykorzystujących kredyt wzrósł w ciągu roku o 5 punktów ? z 47% do 52%.

W roku 2014 projekty inwestycyjne realizowało 40% mikro i małych firm. Pozytywnym aspektem jest wzrost wydatków inwestycyjnych (14% inwestycji miało wartość większą niż 100 tys. złotych) oraz deklaracje firm dotyczące dalszego zwiększania nakładów w roku 2015 r.

Bariery rozwoju mikro i małych firm zostały ocenione podobnie do poprzedniego roku. W pierwszym badaniu z roku 2012 średnia wartość wszystkich badanych barier wyniosła 2,90 (w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera), w ubiegłym roku spadła do 2,79, a obecnie obniżyła się do 2,75. Wśród najważniejszych barier przedsiębiorcy wymieniają wysokość podatków, koszty pracy i obciążenia biurokratyczne.

Temat specjalny – Innowacje w mikro i małych firmach

Co roku, tematem specjalnym Raportu są zagadnienia istotne z punktu widzenia całej gospodarki. Tym razem, są to innowacje w mikro i małych firmach.

– Utrzymanie tempa rozwoju gospodarczego będzie w najbliższych latach coraz mocniej uzależnione od wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Obecnie, jak wskazuje Raport, dla 6% firm innowacje stanowią główne źródło przewagi konkurencyjnej. Połączenie przedsiębiorczości ze środkami unijnymi stwarza warunki do wzrostu konkurencyjności i stopniowego przechodzenia w kierunku gospodarki opartej na wiedzy ? mówi Grzegorz Piwowar.

Wsparciem dla wzrostu innowacyjności mikro i małych firm mogą być fundusze unijne na lata 2014-2020. Dla przedsiębiorców przewidziane jest około 20 mld euro, z czego około 10 mld euro na wspieranie innowacji. Na razie, zainteresowanie tymi środkami deklaruje 15% ankietowanych, a 26% jeszcze nie podjęło ostatecznej decyzji.  

Spośród tych firm, które chcą w przyszłości korzystać ze środków unijnych większość (79%) chciałaby wykorzystać pomoc na zakup środków trwałych umożliwiających wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych. 12% firm chciałoby przeznaczyć środki unijne na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

51% właścicieli firm wskazało na instytucje finansowe, jako te podmioty, które w największym stopniu mogą wspierać działalność innowacyjną prowadzoną w firmach.

Instytucje finansowe, w tym banki, są ważnym partnerem przedsiębiorstw w realizowaniu inwestycji i innowacji, w tym także ze środków europejskich. Bank Pekao uczestniczy od lat w programach kredytowych i gwarancyjnych europejskich instytucji finansowych, m.in. Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Dzięki tej współpracy możemy już od kilku lat proponować preferencyjne finansowanie innowacyjnych projektów polskich przedsiębiorstw. To przykład zwrotnych instrumentów finansowych, które łączą środki europejskie oraz środki bankowe, zapewniając firmom lepszy dostęp do finansowania – mówi Emanuele Cacciatore, Dyrektor Zarządzający Departamentem Klienta Biznesowego Banku Pekao.

Bank Pekao SA jest największym polskim pośrednikiem wspólnotowych instrumentów zwrotnych dla przedsiębiorców. Obecnie Bank wdraża dwa takie programy: Instrument Podziału Ryzyka (RSI) oraz Konkurencyjność i Innowacja (CIP). W pierwszej edycji tego ostatniego programu Bank udzielił 4 tys. preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i obrotowych o wartości 935 mln złotych. Pozwoliło to na wygenerowanie inwestycji na kwotę 1,7 mld złotych. W publikacji ?Unijna gwarancja sukcesu? przedstawiono 23 firmy, które skorzystały z tego wsparcia.

* Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym  50 oznacza ?dużo gorzej?, 75 ? ?gorzej?, 100 ? ?ani lepiej, ani gorzej?, 125 ? ?lepiej?, 150 ? ?dużo lepiej?. Wskaźnik jest oparty na badaniu przeprowadzanym rokrocznie na zlecenie Banku Pekao wśród właścicieli blisko 7 tys. polskich mikro i małych przedsiębiorstw.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy