Wiadomości branżowe

KUB-Gas spłaca 10 mln USD z kredytu EBOR

KUB-Gas, spółka zależna Kulczyk Oil Ventures, spłaciła już 10 mln USD z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Dodatkowo, 15 stycznia, zgodnie z harmonogramem spółka dokona spłaty kwoty kapitału w wysokości 935.897 USD, w efekcie czego saldo kredytu wyniesie 10.294.872 USD. KUB-Gas jest jednym z największych prywatnych producentów gazu na Ukrainie, a jego pięć koncesji

KUB-Gas, spółka zależna Kulczyk Oil Ventures, spłaciła już 10 mln USD z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Dodatkowo, 15 stycznia, zgodnie z harmonogramem spółka dokona spłaty kwoty kapitału w wysokości 935.897 USD, w efekcie czego saldo kredytu wyniesie 10.294.872 USD. KUB-Gas jest jednym z największych prywatnych producentów gazu na Ukrainie, a jego pięć koncesji zlokalizowanych jest w regionie, z którego wydobywa się 90 proc. ropy naftowej i gazu ziemnego produkowanych w kraju. 70 proc. udziałów w tej spółce należy do Kulczyk Oil Ventures.


Umowę kredytową, pierwotnie opiewającą na kwotę do 40 mln USD, podpisano w maju 2011 r. Środki miały zostać przeznaczone na finansowanie bieżącego rozwoju koncesji: Wiergunskoje, Olgowskoje, Makiejewskoje i Krutogorowskoje. Pierwsza transza kredytu, w wysokości 23 mln USD, została wypłacona w całości. Dzięki konsekwentnemu zwiększaniu wydobycia i dobrym wynikom finansowym, nie było potrzeby podejmowania drugiej transzy kredytu. Obecnie operacje KUB-Gas w całości finansowane są ze środków wygenerowanych przez spółkę. W efekcie spłat, po 15 stycznia 2013 r., saldo kredytu z EBOR pozostające do spłaty wyniesie 10.294.872 USD.

?Inwestycja na Ukrainie, jak i podjęcie kredytu z EBOR okazały się niezwykle trafnymi decyzjami biznesowymi. Środki zostały wykorzystane na tyle skutecznie, że nie było konieczności wypłacenia drugiej transzy, a już teraz KUB-Gas sam finansuje swoją działalność. Po raz kolejny udało nam się wyprzedzić zakładany harmonogram. Takie sukcesy zachęcają do dalszej pracy i zwiększają apetyty kadry kierowniczej. Mamy nadzieję, że będą zwiastunem kolejnych udanych 12 miesięcy? ? powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.


Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-lookingStatements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas oraz należących do niej pięciu obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.


Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 414 21 00
Fax: +48 22 412 48 60

< 230963" >
Źródło Kulczyk Oil Ventures. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy