makler Wiadomości branżowe

KOV rozpoczyna nowy odwiert na polu Makiejewskoje

Kulczyk Oil Ventures rozpoczął prace nad M-21, drugim odwiertem na polu Makiejewskoje, należącym do ukraińskich koncesji spółki. Z pierwszego, Makiejewskoje-19, którego podłączenie spowodowało 70 proc. wzrost wydobycia, prowadzona jest produkcja gazu na poziomie 147,2 tys. metrów sześciennych dziennie (5,2 „MMcf/d”). Zarząd Spółki wierzy, że M-21 poszerzy nową strefę gazu, odkrytą podczas realizacji odwiertu M-19. Prace mają potrwać ok. 45 dni.

Makiejewskoje-21

Głębokość docelowa odwiertu („TD”) ma wynieść 2.200 metrów. Głównym celem prac zespołu KOV i KUB-Gazu jest zbadanie stref na głębokości ok. 1.450 oraz 1.990 metrów. Zgodnie z harmonogramem prace będą prowadzone przez ok. 45 dni.

„Odwiert M-21 to bardzo obiecujący projekt, o dużym potencjale wydobywczym. To kolejny bardzo obiecujący odwiert na polu Makiejewskoje, którego powodzenie może przełożyć się na wyraźne zwiększenie produkcji KOV na Ukrainie” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

M-21 to drugi odwiert KOV na polu Makiejewskoje. Jego lokalizację umożliwiły badania sejsmiczne 3D realizowane w pierwszej połowie 2011 r. na obszarze ok. 180 km² na polach Olgowskoje i Makiejewskoje. Wskazały one także na możliwość poszerzenia nowej strefy gazu odkrytej przy realizacji odwiertu M-19.

Makiejewskoje-19

M-19 był pierwszym wykonanym przez KOV po przejęciu ukraińskiej spółki KUB-Gas w czerwcu 2010 roku. Prace przy odwiercie rozpoczęto w sierpniu 2010 roku, a w lipcu 2011 roku z powodzeniem uruchomiono produkcję gazu na poziomie ponad 155,7 tys. metrów sześciennych dziennie (5,5 MMcf/d), co spowodowało 70 proc. wzrost produkcji KOV na Ukrainie. Bieżąca produkcja z tego odwiertu wynosi ok. 147,2 tys. metrów sześciennych dziennie (5,2 „MMcf/d”), a cała produkcja KOV na Ukrainie wynosi niemal pół miliona metrów sześciennych gazu dziennie. W II półroczu 2011 roku z samego odwiertu M-19 wydobyto łącznie 26,9 mln metrów sześciennych gazu.

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Ponadto KOV ma możliwość uczestnictwa z 9 proc. udziałem netto (pośrednim) w koncesji OML42 w Nigerii. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
W Brunei KOV posiada udziały w dwóch umowach o podziale wpływów z wydobycia, uprawniające do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 1.110 km² (275.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 1.505 km² (372.000 akrów) w południowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północnowschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km² (2,48 mln akrów), położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.
W Nigerii do 31 marca 2012 r. KOV posiada możliwość uczestnictwa w koncesji OML42 (pośrednio), obejmującej obszar 814 km² w delcie Nigru, na której prowadzona jest produkcja ropy.

Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 45 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące siędo przyszłych działańspółki KUB-Gas oraz do jej pięciu koncesji na Ukrainie oraz do wskazanych odwiertów lub przedsięwziętych badańsejsmicznych wykonywanych na obszarze tych koncesji, które nie stanowiądanych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki znajązałożenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczająsięznacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażąsięzgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogąuniemożliwićbądźutrudnićukończenie spodziewanych działańSpółki, zaliczająsię: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak równieżryzyka związane z ropąnaftowąi gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkęalbo nieujawnione w dokumentach przez niąopublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnosząsiędo przyszłych wydarzeńi uwarunkowań, z natury odznaczająsięone z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogąsięznacznie różnićod informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy