makler Wiadomości branżowe

KOV ma już trzecią koncesję produkcyjną na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures uzyskała zgodę na zamianę kategorii dla kolejnej licencji na Ukrainie. Po niedawnej zmianie licencji Olgowskoje, przyszła kolej na Makiejewskoje, która z pięcioletniej koncesji poszukiwawczej, została przekształcona

Kulczyk Oil Ventures uzyskała zgodę na zamianę kategorii dla kolejnej licencji na Ukrainie. Po niedawnej zmianie licencji Olgowskoje, przyszła kolej na Makiejewskoje, która z pięcioletniej koncesji poszukiwawczej, została przekształcona w 20-letnią koncesję produkcyjną. Oznacza to, że na kolejnym polu KOV może produkować bez jakichkolwiek ograniczeń. Makiejewskoje jest już trzecią koncesją produkcyjną Spółki na Ukrainie, na pięć, które są w posiadaniu Kulczyk Oil. Produkcja na Ukrainie przekracza już 600 tys. m sześc. gazu dziennie.

Podsumowanie:

  • zmiana licencji poszukiwawczej na produkcyjną – brak limitów wydobycia z pola Makiejewskoje;
  • produkcja na polu Makiejewskoje prowadzona obecnie z trzech odwiertów, jeden odwiert w realizacji, dwa w planach do 2013 r.;
  • produkcja na poziomie 212 tys. metrów sześc. gazu dziennie, co stanowi 35 proc. łącznego wydobycia KOV na Ukrainie;
  • rezerwy (3P) na poziomie 22,1 MMscf i 101,2 Mbbl*;
  • zasoby warunkowe na poziomie 45,44 mld stóp sześciennych (BCF); zasoby perspektywiczne na poziomie 40.71 BCF**.

* zasoby potwierdzone, prawdopodobne i możliwe (3P) w ujęciu netto przypadające na 70 proc. udział KOV; stan na 31 grudnia 2011 dla koncesji Makiejewskoje;

** zasoby w ujęciu brutto (przed podatkami), przypadające na 70 proc. udział KOV w kategorii best estimate (2C) ; stan na 31 grudnia 2011 dla koncesji Makiejewskoje;

„Konwersja licencji Makiejewskoje z poszukiwawczej na produkcyjną w bardzo niedługim czasie po zmianie kategorii dla pola Olgowskoje to kolejny znaczący krok w rozwoju naszej ukraińskiej inwestycji. Bardzo dobre wyniki produkcyjne odwiertu M-19 oraz odkryty niedawno potencjał dwóch obiecujących stref w M-21 pozwalają nam na bardzo optymistyczne szacunki co do dalszego, wyraźnego zwiększania wydobycia KOV na Ukrainie. Warto podkreślić, że systematycznie nad tym pracujemy, w ostatnim czasie produkcja zanotowała kolejne wzrosty i przekroczyła już sześćset tysięcy metrów sześciennych na dzień” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Koncesja Makiejewskoje jest jedną z pięciu ukraińskich licencji KOV i jest jednym z dwóch najlepiej poznanych pól KUB-Gasu.

Produkcja na tym polu odbywa się z trzech odwiertów, z których najbardziej produktywny jest wykonany w drugiej połowie 2010 r. przez połączony zespół KOV i KUB-Gasu odwiert M-19. Produkcję z tej studni rozpoczęto w lipcu 2011 roku na poziomie 156 tys. metrów sześciennych gazu dziennie, co spowodowało wzrost wydobycia z ukraińskich licencji KOV o 70 proc. Dziś produkcja z Makiejewskoje-19 osiąga poziom 212 tys. metrów sześc. gazu dziennie (147,2 tys. metrów sześc. netto dla KOV).

W czerwcu 2011 r. ukończono zbieranie danych sejsmicznych 3D z obszaru ok. 180 km2 na polach Olgowskoje i Makiejewskoje. Wskazały one na możliwość poszerzenia o około 6 km2 nowej strefy gazu odkrytej przy realizacji odwiertu M-19 oraz lokalizacje dwóch nowych odwiertów: M-21 i M-16. Prace nad odwiertem Makiejewskoje-21 rozpoczęły się 6 lutego 2012 r. i zakończyły po osiągnięciu głębokości 2.210 metrów. Zespołowi KOV i KUB-Gasu udało się odkryć nowe, bogate w gaz strefy, z których jedna jest przedłużeniem produkcyjnej strefy odwiertu M-19 (docelowa strefa może zawierać warstwę gazu o grubości dochodzącej do 16 m), a druga, która do tej pory nie była testowana może zawierać nawet 10 m warstwę gazu. Testy Makiejewskoje-21 zaplanowano w II kwartale 2012 roku.

Pod koniec czerwca Spółka planuje rozpocząć prace nad kolejnym odwiertem na tym polu, Makiejewskoje-16.

Łączna produkcja z ukraińskich licencji KOV wynosi dziś 608,8 tys. m sześc. gazu dziennie (424,7 tys. metrów sześc. netto dla KOV). Z pola Makiejewskoje pochodzi 35 proc. wydobycia KOV (212 tys. metrów sześć gazu dziennie), a 62 proc. (328, 4 tys. metrów sześc. gazu dziennie) z koncesji Olgowskoje.

Dodatkowe informacje:

Licencja poszukiwawcza to forma przyznawanego przez rząd danego państwa uprawnienia dającego określonej spółce prawo do prowadzenia prac poszukiwawczych, rozpoznania oraz zagospodarowania zasobów w ściśle określonym obszarze geograficznym w zamian za określoną opłatę.

Licencja wydobywcza to  forma przyznawanego przez rząd danego państwa uprawnienia dającego określonej spółce prawo do wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego i zasobów mineralnych w ściśle określonym obszarze geograficznym, w przypadku stwierdzenia, że mają one charakter komercyjny i po spełnieniu określonych wymogów lub (w zależności od przepisów danego państwa) po uzyskaniu dodatkowych zezwoleń. Uprawnienie zazwyczaj przyznawane jest w zamian za określoną opłatę.

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
W Brunei KOV posiada udziały w dwóch umowach o podziale wpływów z wydobycia, uprawniające do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 1.110 km² (275.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 1.505 km² (372.000 akrów) w południowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północnowschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km² (2,48 mln akrów), położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.
Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 44 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące siędo przyszłych działańspółki KUB-Gas oraz do jej pięciu koncesji na Ukrainie oraz do wskazanych odwiertów lub przedsięwziętych badańsejsmicznych wykonywanych na obszarze tych koncesji, które nie stanowiądanych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki znajązałożenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczająsięznacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażąsięzgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogąuniemożliwićbądźutrudnićukończenie spodziewanych działańSpółki, zaliczająsię: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak równieżryzyka związane z ropąnaftowąi gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkęalbo nieujawnione w dokumentach przez niąopublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnosząsiędo przyszłych wydarzeńi uwarunkowań, z natury odznaczająsięone z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogąsięznacznie różnićod informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.


Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy