Wiadomości branżowe

Grupa Banku BGŻ: 108,5 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu

W pierwszym półroczu 2014r. zysk netto Grupy Banku BGŻ wzrósł o 31,5% i wyniósł 108,5 mln zł. Poprawa wyniku netto była głównie efektem znacząco lepszych wyników z podstawowej działalności operacyjnej Banku, odsetek oraz opłat i prowizji, przy słabszych wynikach z działalności handlowej i inwestycyjnej. - W gospodarce odczuwaliśmy zapoczątkowane w 2013

W pierwszym półroczu 2014r. zysk netto Grupy Banku BGŻ wzrósł o 31,5% i wyniósł 108,5 mln zł. Poprawa wyniku netto była głównie efektem znacząco lepszych wyników z podstawowej działalności operacyjnej Banku, odsetek oraz opłat i prowizji, przy słabszych wynikach z działalności handlowej i inwestycyjnej.

– W gospodarce odczuwaliśmy zapoczątkowane w 2013 roku ożywienie. Rosła konsumpcja, nastąpił spadek bezrobocia, a firmy zwiększały inwestycje i tym samym popyt na finansowanie. Pozytywne nastroje przełożyły się również na wyniki sektora finansowego, w tym także Banku BGŻ ? powiedział Józef Wancer, prezes Zarządu Banku BGŻ. Dodał, że w Banku BGŻ nastąpiła poprawa powtarzalnych dochodów z podstawowej działalności. ? Kontynuowaliśmy wzrost w działalności komercyjnej – zwiększyliśmy wartość depozytów i kredytów ? podkreśla Józef Wancer.

W pierwszym półroczu zapadły ważne dla Banku decyzje korporacyjne. W maju Walne Zgromadzenie Banku BGŻ podjęło uchwałę o połączeniu Banku BGŻ z Rabobank Polska, a 18 czerwca nastąpiła rejestracja połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego dnia połączone organizacje działają pod jednym logo ? Bank BGŻ.
W lipcu Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie przez Grupę BNP Paribas 98,5% akcji Banku BGŻ. ? Kolejnym etapem będzie decyzja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca nabycia przez Grupę BNP Paribas od Grupy Rabobank akcji Banku BGŻ, co zbliży nas do integracji Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska. Mam nadzieję, że decyzję nadzoru poznamy w niedługim czasie ? podkreśla Józef Wancer.

Więcej z odsetek, opłat i prowizji
W pierwszym półroczu wynik z tytułu odsetek, stanowiący główne źródło przychodów, wyniósł 546,8 mln zł i był o 14,2% wyższy r/r. Wzrost wyniku odsetkowego był rezultatem zarówno optymalizacji struktury finansowania (brak odnowień emisji zapadających certyfikatów depozytowych), optymalizacji marż płaconych za depozyty klientów, przy jednoczesnym, zwiększeniu bazy depozytowej o 1,6 mld zł (+6%), jak również wzrostu portfela kredytowego. 
Znacząca poprawa wyniku z tytułu opłat i prowizji (15,7% r/r) była efektem zwiększenia liczby rachunków, wzrostu ilości transakcji przy użyciu kart kredytowych i debetowych oraz zmian wprowadzonych w taryfie opłat i prowizji. Poprawa wyniku na prowizjach kredytowych była rezultatem wzrostu poziomu sprzedaży kredytów dla mikroprzedsiębiorstw oraz kredytów gotówkowych. W pierwszym półroczu 2014 r. wzrosła również liczba operacji brokerskich oraz transakcji sprzedaży funduszy inwestycyjnych, jak również opłat pobranych z tego tytułu.  

A to już wiesz?  Pandemia nie przeszkodzi w promocji tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży. Rozwój dyscypliny będzie wspierać jeden z największych koncernów energetycznych w kraju

Koszty pod kontrolą przy rosnącej skali biznesu
W pierwszym półroczu Bank utrzymał poziom kosztów na poziomie porównywalnym z analogicznym okresem roku ubiegłego (+0,3%), przy rosnącej skali działalności biznesowej. W efekcie nastąpiła znacząca poprawa wskaźnika C/I z poziomu 71,5% w pierwszej połowie 2013 r. do 66,9% w analogicznym okresie 2014 r.
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w pierwszym półroczu 2014 wyniosły 111,2 mln zł i były wyższe o 19,8 mln zł r/r. Należy zaznaczyć, iż w pierwszej połowie 2013 roku Bank dokonał jednorazowego rozwiązania rezerw w kwocie 18,9 mln zł wyniku przeglądu modelu wyliczania odpisów metodą kolektywną. Przy uwzględnieniu eliminacji efektu jednorazowych pomniejszeń odpisów w 2013 r. poziom odpisów z tytułu utraty wartości kredytów jest porównywalny w obu okresach i wskazuje na adekwatny poziom kontroli ryzyka portfela kredytowego Banku.

Wzrost portfela kredytowego
Wartość bilansowa portfela kredytowego brutto na 30 czerwca 2014 wyniosła 30,3 mld zł, co oznacza wzrost o 11,7% r/r.
W segmencie detalicznym wzrost portfela kredytowego wynikał głównie ze wzrostu kredytów gotówkowych ? o 36% w ujęciu rocznym. W segmencie przedsiębiorstw głównym czynnikiem wzrostu były kredyty dla mikroprzedsiębiorstw ? o 24% r/r oraz efekt przejęcia portfela kredytów Rabobank Polska w wysokości 2,1 mld zł, według stanu na dzień połączenia.

Sektor rolno-spożywczy
Bank kontynuował umacnianie pozycji w sektorze rolno-spożywczym. Portfel kredytowy wzrósł o 17% r/r do poziomu 13,6 mld zł, co dało Bankowi 28,7% udział w tym segmencie rynku. W segmencie depozytów dla klientów agro udział rynkowy Banku BGŻ wynosi 13%.

Płynność i kapitał na bezpiecznym poziomie
Wskaźnik kredytów do depozytów wzrósł z poziomu 101,6% do poziomu 107,2% według stanu na 30 czerwca 2014 w wyniku przejęcia portfela kredytów Rabobank Polska. W dniu transakcji połączenia banków, 18 czerwca 2014, Bank BGŻ podpisał z Grupą Rabo umowę zapewniającą finansowanie przejętego portfela. Pozycja płynnościowa Banku pozostaje na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik kredytów do depozytów, po wyłączeniu przejętego portfela Rabobank Polska, pozostaje na stabilnym poziomie 102%, co jest efektem zrównoważonego wzrostu portfela kredytowego oraz bazy depozytowej. Łączne depozyty klientów na dzień bilansowy wyniosły 28,3 mld zł i były o 6% wyższe r/r.

A to już wiesz?  Kampanie Banku Pekao nagrodzone w konkursie Kreatura 2020

Współczynnik wypłacalności wyniósł na koniec czerwca 2014 r. 14,03% wobec 13,27% na koniec roku 2013. Fundusze własne Banku na 30 czerwca 2014 osiągnęły poziom  3,88 mld zł, co oznacza  wzrost o 335 mln zł w stosunku do wartości na koniec roku 2013. Wzrost wartości funduszy własnych Banku był wynikiem ujęcia kapitału powstałego z połączenia z Rabobank Polska oraz zaliczenia całości wyniku netto za rok 2013 na poczet kapitału zapasowego Banku. 

Przybywa klientów
Bank systematycznie zwiększał bazę klientów. Na koniec półrocza 2014 r. łączna liczba klientów wynosiła 1,2 mln i była o 7% wyższa r/r. Wzrost osiągnięto głównie w segmencie rolno-spożywczym (+12%), detalicznym (+6% łącznie z BGŻOptima).

Na koniec pierwszego półrocza sieć Banku BGŻ liczyła  390 placówek.

Prezentacja nt. wyników dostępna jest tutaj.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bank BGŻ. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy