makler Wiadomości branżowe

ECU gotowe do przyjęcia zadań regionalnego centrum gospodarki odpadami

Nawet 110 tys. ton odpadów rocznie pochodzących z gospodarstw domowych Dolnego Śląska przerobi nowoczesna sortownia odpadów komunalnych w Ekologicznym Centrum Utylizacji w miejscowości Rusko koło Strzegomia. Parametry instalacji odpowiadają wymogom nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminach dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Uroczyste otwarcie linii sortowniczej odbyło się 7 marca br. na terenie ECU.

Ekologiczne Centrum Utylizacji, spółka funkcjonująca w ramach międzynarodowej grupy Veolia Usługi dla Środowiska (ang. Veolia Environmental Services), od kilku lat konsekwentnie inwestuje w rozbudowę instalacji odpadowych – zgodnie z polityką inwestycyjną grupy VUdŚ, przewidującą rozwój proekologicznych technologii w myśl zasady „uczynić z opadu surowiec”. Otwarcie nowej instalacji sortowniczej, zbudowanej kosztem 12 mln złotych, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionu w zakresie profesjonalnego zarządzania odpadami.

ECU konsekwentnie realizuje plan budowy modelowego centrum gospodarki odpadami. Spółka od lat zarządza składowiskiem w nieczynnym wyrobisku iłów, w którym bezpiecznie deponowane są odpady komunalne. Nowo otwarta instalacja do sortowania została tak zbudowana, aby obsłużyć 300 tys. mieszkańców regionu, przyjmując i przerabiając 110 tys. ton odpadów rocznie.

- Jaroszów stanowi dobry przykład instalacji, dzięki której możliwe jest połączenie efektywnej gospodarki odpadami ze skuteczną ochroną środowiska – mówi Sebastian Howański, dyrektor Ekologicznego Centrum Utylizacji w Rusku. - Nie tylko sortujemy odpady i pozyskujemy surowce oraz zielone paliwo, lecz również rekultywujemy teren zniszczony przez wieloletnie działanie kopalni. Jednocześnie stale monitorujemy wszystkie istotne parametry oddziaływania inwestycji na środowisko. 

Nowo wybudowana instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w styczniu tego roku pozytywnie przeszła test wydajności. Linia sortownicza składa się z urządzeń zapewniających efektywny przerób odpadów. Po przejściu przez rozdrabniacz wstępny odpady trafią na sito bębnowe, gdzie zostaną podzielone na frakcje o różnej wielkości. Z tak przygotowanej masy odpadów separatory magnetyczne wyodrębnią cenne metale żelazne, a separator powietrzny lżejszą frakcję, z której powstanie wysokoenergetyczne paliwo RDF wykorzystywane w cementowniach. Resztki mineralne i biologiczne trafią do biostabilizacji na płycie do kompostowania. Ciężka frakcja, głównie gruz, będzie deponowana w kwaterze na składowisku.

- Uruchomienie automatycznej instalacji do sortowania odpadów, planowana budowa sortowni surowców wtórnych pochodzących ze zbiórki selektywnej, a także, przewidziane na połowę roku otwarcie płyty do kompostowania zapewnią pełen proces przetwarzania odpadów – podkreśla dyrektor Howański.

Ekologiczne Centrum Utylizacji wyróżnia się korzystnym położeniem – w pobliżu autostrady A4 i innych dużych tras komunikacyjnych, dzięki czemu może przyjmować odpady pochodzące z Wrocławia jak i innych dużych miast oraz wielu dolnośląskich gmin. Położenie, techniczne możliwości oraz know-how spółki ECU, wsparte doświadczeniem grupy Veolia Usługi dla Środowiska, zapewniają opłacalność inwestycji – zarówno dla spółki, jak i dla jej partnerów samorządowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na samorządy obowiązek gospodarowania odpadami zgodnie z normami wyznaczonymi przez Unię Europejską.

Znowelizowane przepisy weszły w życie 1 stycznia 2012 roku. Do końca czerwca sejmik wojewódzki powinien uchwalić wojewódzki plan gospodarki odpadami oraz przedstawić listę regionów wraz z centrami zagospodarowania odpadów.

- W świetle kalendarza ustawowego inwestycja Ekologicznego Centrum Utylizacji nabiera szczególnego znaczenia - mówi Sebastian Howański. - Z chwilą przyjęcia przez sejmik uchwał regulujących gospodarkę odpadami w województwie, będziemy przygotowani do spełnienia celu publicznego w tym zakresie. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy, w jednym miejscu będziemy mieć wszystkie składowe regionalnej instalacji  gospodarki odpadami: centrum mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów MBT (sortownia i kompostownia), składowisko jak i  instalację do sortowania opakowań.

Otwarcie instalacji do sortowania odpadów komunalnych odbyło się 7 marca 2012 roku na terenie ECU w Rusku.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy