Wiadomości branżowe

Biuro Maklerskie BGŻ ? znaczny wzrost aktywów klientów

W modelowych portfelach Biura Maklerskiego BGŻ klienci zgromadzili aktywa o wartości przeszło 200 mln zł.

Wartość aktywów zgromadzonych przez klientów korzystających z możliwości inwestycji w BGŻ SFIO oraz w ramach doradztwa inwestycyjnego przekroczyła na koniec listopada 2014 r. wartość 200 mln zł. Usługa profesjonalnego doradztwa w BM BGŻ cieszy się stale rosnącym zaufaniem klientów.

Struktura aktywów w poszczególnych subfunduszach BGŻ SFIO wskazuje, że klienci najchętniej lokują środki w subfundusze o niższym ryzyku inwestycyjnym, tym bardziej, że przyniosły one pozytywną stopę zwrotu. Klienci korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego inwestują bardziej odważnie.

SUBFUNDUSZ BGŻ SFIO

ZGROMADZONE AKTYWA na koniec listopada 2014

Konserwatywny

168 mln PLN

Stabilny

8,9 mln PLN

Zrównoważony

6,6 mln PLN

Dynamiczny

3,2 mln PLN

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (funkcjonujący jako rozwiązanie parasolowe) oferowany jest w blisko 400 oddziałach Banku BGŻ, internetowym BGŻOptima, Centrach Obsługi Produktów Inwestycyjnych oraz przez Internet.

Klient wybiera jeden z czterech subfunduszy BGŻ SFIO.

PORTFEL

STOPA ZWROTU od początku działalności funduszu (stan na 28.11.2014 r.)

Konserwatywny

3,47%

Stabilny

2,89 %

Zrównoważony

3,37%

Dynamiczny

2,85%

Prezentowane dane obejmują okres od rozpoczęcia działalności funduszu tj. od 15.05.2014 do 28.11. 2014, kategoria BGŻ.

Wszystkie cztery subfundusze BGŻ SFIO są zarządzane przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i inwestują w jednostki uczestnictwa starannie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku. Na podstawie umowy o doradztwo inwestycyjne Biuro Maklerskie BGŻ tworzy modelowe portfele funduszy, które są wykorzystywane w procesie zarządzania aktywami zgromadzonymi przez BGŻ SFIO. Filozofia zarządzania funduszem oparta jest na dwóch filarach: aktywnego zarządzania poprzez dopasowanie składu portfela inwestycyjnego danego subfunduszu do aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej oraz wyboru najlepiej zarządzanych funduszy inwestycyjnych w oparciu o autorski model oceny.

– Rynek funduszy wciąż się rozwija i wymaga od klienta samodzielności w podjęciu decyzji inwestycyjnej. W związku z brakiem czasu, a niekiedy również wystarczającej wiedzy potrzebnej do selekcji funduszy spośród setek dostępnych na polskim rynku, klientowi trudno jest podjąć właściwą decyzję inwestycyjną. Eksperci Biura Maklerskiego BGŻ mają taką wiedzę i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów. Pomagamy klientowi określić akceptowany przez niego poziom ryzyka inwestycyjnego. Następnie udostępniamy dobrze zdywersyfikowany portfel funduszy, jak i alokację aktywów (wybór jednej lub drugiej ich klasy) zgodną z naszą oceną sytuacji rynkowej ? wyjaśnia Daniel Ścigała, dyrektor Biura Maklerskiego BGŻ. Pozwala to naszym klientom osiągać bardziej stabilne i przewidywalne zyski ? dodaje Ścigała.

BGŻ SFIO jest adresowane nie tylko do klientów z zasobnym portfelem, ale także do tych, którzy nie mają tak dużych środków, aby samodzielnie i efektywnie budować portfel swoich inwestycji, choćby z uwagi na ograniczenia wynikające z minimalnych kwot inwestycji stosowanych w wielu produktach i usługach. Klient, który dysponuje niskimi aktywami otrzymuje w BGŻ usługę, dostępną dotąd tylko dla osób zamożniejszych. Minimalna kwota wpłaty do funduszu wynosi 100 zł. Do 31 grudnia 2014 trwa promocja w trakcie której opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy BGŻ SFIO została obniżona o 50 procent.

Klientom z segmentu Premium (Bankowość Osobista) w Banku BGŻ dedykowane są modelowe portfele funduszy lub instrumentów giełdowych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.

Usługa w tym modelu została uruchomiona w październiku tego roku. Dostarczamy klientom spersonalizowane raporty inwestycyjne. Jednocześnie uwzględniamy indywidualne preferencje inwestycyjne klienta, w tym preferencje w zakresie aktywów, które mają być objęte usługą – mówi Jolanta Orełko, Ekspert ds. Produktów Inwestycyjnych w BM BGŻ. W ramach świadczenia usługi BM BGŻ stale monitoruje rynek i kontaktuje się z klientem co miesiąc w sprawie jego inwestycji, co pozwala na efektywne reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową ? dodaje Jolanta Orełko.

Modelowe portfele giełdowe i funduszowe w ramach doradztwa inwestycyjnego oferowane są z myślą o tych klientach, którzy sami chcą podejmować ostateczne decyzje o inwestycji w dany fundusz, akcje czy obligacje, ale potrzebują konkretnych rekomendacji, które mogą następnie poddać swojej ocenie.

Nowe rozwiązania inwestycyjne proponowane w Banku BGŻ spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony klientów. Więcej informacji dostępnych jest m.in. na stronach Biura Maklerskiego Banku BGŻ: https://www.bgz.pl/indywidualni/inwestycje/

 


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy