Wiadomości branżowe

Firmy w świętokrzyskim stawiają na fundusze unijne

Zgodnie z wynikami piątego już ?Raportu o Sytuacji Mikro i Małych Firm? Banku Pekao, co czwarta mikro i mała firma w świętokrzyskim zamierza skorzystać z funduszy unijnych. Są to najwyższe wyniki dla całego kraju. Poprawiły się nastroje wśród drobnych przedsiębiorców w regionie, jednak są one niższe od średniej dla kraju.

Wśród mikro i małych przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego powiało optymizmem. Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm dla regionu przyjął wartość 92,5 pkt.* (wzrost o niecałe 2 pkt. w ujęciu rocznym). Dla porównania średnio w kraju wskaźnik ten osiągnął 96,4 pkt. (wzrost o niecałe 3 pkt). Największymi optymistami okazali się właściciele firm z podregionu kieleckiego, którzy miniony rok ocenili na 89,2 pkt. (średnia dla kraju to 93,7 pkt.), a perspektywy najbliższych 12 miesięcy na 97,3 pkt. (średnia dla kraju to 99,1 pkt.). Najmniej zadowoleni w regionie są przedsiębiorcy z podregionu sandomiersko-jędrzejowskiego, którzy miniony rok ocenili na 87,6 pkt., a perspektywy na 2015 r. na 94,1 pkt. Na wskaźnik koniunktury składa się 8 badanych obszarów, takich jak ogólna sytuacja gospodarcza, sytuacja branży i firmy, przychody i wynik finansowy firmy, zatrudnienie, oczekiwanie na zapłatę, dostęp do finasowania.

Wśród przedsiębiorców ze świętokrzyskiego powiało optymizmem. Po wyraźnym załamaniu się nastrojów w 2012 r., zadowolenie świętokrzyskich przedsiębiorców rośnie z roku na roku, jednak nadal nie osiągnęło rekordowego poziomu z roku 2010. Chociaż przedsiębiorcy lepiej niż w ubiegłym roku ocenili 8 badanych obszarów, to nadal w 7 obszarach ich oceny są niższe na tle kraju. Jedyny wyjątek stanowi zatrudnienie ? mówi Tomasz Kierzkowski z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

W świętokrzyskim w porównaniu z resztą kraju, eksportuje mniej firm. W 2014 r. tylko 6,8% mikro i małych firm z regionu prowadziło działalność eksportową. Średnia dla całego kraju wyniosła 13 %. Nie ma wyraźnych różnic pomiędzy podregionami. W kieleckim eksportuje 7% firm, a w sandomiersko-jędrzejowskim 6% firm. Nieliczne eksportujące w regionie firmy wysoko oceniają przychody z tego rodzaju działalności.

Przedsiębiorcy ze świętokrzyskiego rzadziej niż średnio w kraju uskarżają się na bariery utrudniające prowadzenie biznesu. Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Poziom barier w województwie zmniejszył się od ubiegłorocznego badania i był niższy od średniej krajowej (2,58 pkt. vs 2,75 pkt.). Częściej niż średnio w Polsce przedsiębiorcy jako barierę wskazywali jedynie konkurencję innych firm oraz korupcję.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu Banku Pekao są innowacje. 20% firm ze świętokrzyskiego wprowadziło w ostatnich 12 miesiącach innowacje produktowe (średnio w kraju to 26%), a 13% innowacje procesowe (średnia to również 13%). Przedsiębiorcy z podregionu sandomiersko-jędrzejowskiego przodują w innowacjach produktowych, wdrożyło je 23% firm. W kieleckim innowacje produktowe wprowadziło 19% drobnych przedsiębiorstw. W zakresie wdrażania innowacji procesowych, nie ma znaczących różnic pomiędzy regionami (w kieleckim było to 13%, a w sandomiersko-jędrzejowskim 12%).

Mikro i małe firmy ze świętokrzyskiego są mniej innowacyjne w porównaniu z resztą kraju. Jednak najbliższe lata mogą przynieść zmianę. Już dziś, co czwarty drobny przedsiębiorca ze świętokrzyskiego deklaruje, że zamierza skorzystać z funduszy unijnych na innowacje, a to wyjątkowo wysoki odsetek na tle kraju ? mówi Tomasz Kierzkowski z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

W podregionie świętokrzyskim 22% firm jest zainteresowanych skorzystaniem z funduszy unijnych na innowacje. Średnia dla kraju to 15%. Najwyższe zainteresowanie środkami unijnymi jest widoczne w podregionie sandomiersko-jędrzejowskim (29% firm), najniższe w podregionie kieleckim (18% firm). Wśród przyczyn braku zainteresowania funduszami firmy wymieniają podobnie jak w całym kraju brak potrzeby i brak programów odpowiadających potrzebom firmy. Co ciekawe, rzadziej niż średnio w kraju uskarżają się na trudne procedury 25% firm w świętokrzyskim w porównaniu z 32% w kraju.

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy. Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu były innowacje.

*Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym  50 oznacza ?dużo gorzej?, 75 ? ?gorzej?, 100 ? ?ani lepiej, ani gorzej?, 125 ? ?lepiej?, 150 ? ?dużo lepiej?.


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy